Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ sv. Filipa Neriho

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, s predpokladaným nástupom od 1. februára 2021.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a na výkon vedúceho pedagogického zamestnanca podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotnú spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požadované predpoklady:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť a orientácia v príslušnej školskej legislatíve,
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu,
 • praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky,
 • základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy.

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a riaditeľa školy,
 • koncepčný zámer rozvoja cirkevnej materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie,
 • krstný list, resp. sobášny list, odporúčanie kňaza (dobrovoľné),
 • písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 7. januára 2021 (rozhodujúci je dátum poštovejpečiatky)vobálke s označením „Výberové konanie – MŠ sv. Filipa Neriho – neotvárať“na adresu vyhlasovateľa. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

Princípy ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike sú zverejnené na stránke gdpr.kbs.sk. Osobné údaje uchádzača sa použijú výlučne za účelom výberového konania.

Kontakt: Arcidiecézny školský úrad, Špitálska 7, Bratislava, tel.: 0903 982 151.

Bratislava 10. decembra 2020

Číslo: 3853/2020

Oznámenie v PDF