Voľné miesta: Člen inkluzívneho tímu (2)

Materská škola sv. Filipa Neriho, so sídlom Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ oznamuje o vytvorení voľných pracovných miest na pracovnú pozíciu člena inkluzívneho tímu.

Kategória voľného pracovného miesta: Člen inkluzívneho tímu (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg)

Počet voľných pracovných miest: 2

Miesto výkonu práce: Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava

Pracovný pomer na dobu: určitú počas doby trvania projektu: Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ Najneskôr do 31.8.2022.

Platové podmienky: Člen inkluzívneho tímu je zaradený do platových tried podľa dosiahnutých kvalifikačných predpokladov a podľa zaradenia do kariérového stupňa v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpoklady: Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre príslušný druh a typ školy (minimálne ukončené vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa)
 • bez požiadavky na dĺžku výkonu pracovnej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotnú spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požadované predpoklady:

 • odborné vedomosti,
 • komunikačné a organizačné schopnosti,
 • tvorivosť,
 • pozitívny vzťah k deťom,
 • schopnosť individuálneho prístupu k deťom,
 • schopnosť spolupracovať a kooperovať,
 • samostatnosť pri práci.

Požadované doklady:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelávaní, kópie získaných certifikátov/osvedčení
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického asistenta,
 • výpis a odpis z registra trestov,
 • písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Náplň práce člena inkluzívneho tímu:

 • člen inkluzívneho tímu poskytuje psychologickú, logopedickú, špeciálnopedagogickú starostlivosť alebo výchovne a sociálne poradenstvo a prevenciu, resp. poradenstvo rodičom, prípade ostatným pedagogickým zamestnancom a spolupracuje so zákonnými zástupcami dieťaťa pri zabezpečovaní výkonu jeho práv,
 • vykonáva špecializované činnosti a ďalšie tvorivé aktivity súvisiace s odbornou činnosťou a metódami, ktoré sú vhodné pre dištančnú formu výchovy a vzdelávania,
 • pripravuje programy zamerané na stimuláciu identifikovaných oslabených oblastí toho-ktorého dieťaťa, kompletizuje dokumentáciu a portfólia dieťaťa.

Životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu člena inkluzívneho tímu (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) uchádzač zasiela na adresu Materskej školy sv. Filipa Neriho: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava alebo elektronickou formou na emailovú adresu materskej školy: msfilipaneriho@gmail.com najneskôr do 10.08.2021.

Na doloženie zvyšných požadovaných dokladov bude uchádzač vyzvaný až po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru.

Uchádzačom, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia bude termín a miesto osobného pohovoru oznámené prostredníctvom telefonickej komunikácie alebo emailom.

Bratislava 28. júla 2021

Oznámenie vo formáte PDF