Voľné miesta: Pedagogický asistent (2)

Materská škola sv. Filipa Neriho, so sídlom Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ oznamuje o vytvorení voľných pracovných miest na pracovnú pozíciu pedagogického asistenta.

Kategória voľného pracovného miesta: Pedagogický asistent

Počet voľných pracovných miest: 2

Miesto výkonu práce: Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava

Pracovný pomer na dobu: určitú počas doby trvania projektu: Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ Najneskôr do 31.8.2022.

Platové podmienky: Pedagogický asistent je zaradený do platových tried podľa dosiahnutého kariérového stupňa v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpoklady: Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre príslušný druh a typ školy,
 • bez požiadavky na dĺžku výkonu pracovnej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotnú spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požadované predpoklady:

 • komunikačné a organizačné schopnosti,
 • tvorivosť,
 • pozitívny vzťah k deťom,
 • schopnosť spolupracovať a kooperovať,

Požadované doklady:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelávaní,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického asistenta,
 • výpis a odpis z registra trestov,
 • písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Náplň práce pedagogického asistenta:

 • pedagogický asistent sa podieľa na realizácií aktivít školského vzdelávacieho programu školy (a to aj dištančnou formou) a bezprostredne na dennej báze spolupracuje s pedagogickými a odbornými zamestnancami materskej školy;
 • poskytuje súčinnosť pri príprave a, v prípade potreby, aj distribúcii učebných materiálov na výchovno-vzdelávaciu činnosť v dištančnom režime;
 • komunikuje a spolupracuje s rodičmi (a to aj prostredníctvom elektronických foriem komunikácie), pedagogickými zamestnancami a s ostatnými odbornými zamestnancami o procese výchovy a vzdelávania vrátane potreby miery informovanosti o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa.

Životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania zariadenie na pracovnú pozíciu pedagogického asistenta uchádzač zasiela na adresu Materskej školy sv. Filipa Neriho: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava alebo elektronickou formou na emailovú adresu materskej školy: msfilipaneriho@gmail.com najneskôr do 10.08.2021.

Na doloženie zvyšných požadovaných dokladov bude uchádzač vyzvaný až po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru.

Uchádzačom, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia bude termín a miesto osobného pohovoru oznámené prostredníctvom telefonickej komunikácie alebo emailom.

Bratislava 28. júla 2021

Oznámenie vo formáte PDF