Archív kategorií: Aktuality

Hygienicko-epidemiologické opatrenia

 • Dieťa sprevádza do MŠ len príslušník domácnosti v rúšku, pri vstupe do zariadenia si vydezinfikuje ruky a dohliadne na to, aby si dieťa po prezutí a prezlečení pred vstupom do triedy poriadne mydlom umylo ruky.
 • Dieťa pred odovzdaním učiteľke musí prejsť ranným filtrom.
 • Učiteľka každé ráno pri preberaní dieťaťu zmeria teplotu.
 • Pri prvom nástupe rodič musí vypísať a podpísať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Ak dieťa vykazuje známky ochorenia, učiteľka dieťa nemôže prevziať.
 • Ak dieťa preruší dochádzku na viac ako tri dni, (alebo vždy, keď nastupuje do MŠ potom, čo neprešlo ranným filtrom) rodič odovzdáva písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. Za odovzdanie zodpovedá rodič. (Ak v danom čase navštívilo lekára, tak aj potvrdenie od lekára.)
 • Pri odovzdaní i preberaní dieťaťa je nutné sa zdržiavať v zariadení a jeho okolí čo najkratší čas, odporúča sa max. 10 minút.
 • Zároveň Vás prosíme, aby ste ihrisko MŠ nevyužívali na osobné účely.
 • Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prispôsobená danej situácii a podľa možností bude prebiehať vo vonkajších priestoroch MŠ.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény.
 • Každé dieťa musí mať v škatulke rezervné rúško odporúčame ho doplniť šnúrkou na zavesenie okolo krku (ako okuliare).
 • Ak bude vaše dieťa v MŠ ostávať aj na poobedný odpočinok, treba si každý piatok vyzdvihnúť pyžamko aj obliečky na spanie, cez víkend oprať a v pondelok znova priniesť. Ak v pondelok dieťa nebude mať čistú obliečku, nemôže ostať na poobedný odpočinok.
 • Deti nesmú nosiť do MŠ vlastné hračky, predmety z domácnosti a jedlo. (Výnimku tvoria novoprijaté deti počas adaptačnej fázy – po dohode s učiteľkou – drobná hygienicky udržiavateľná hračka).

Premeňme našu škôlku na miesto, kde sa tajomstvo Boha spája s tajomstvom dieťaťa

Vďaka projektu Konferencie biskupov Slovenska a nadácie Renovabis naša materská škola získala financie, ktoré môže využiť v dvoch sekciách.

Jednou z nich je realizácia kurzu Katechéz Dobrého pastiera pre 4 pani učiteľky. Veríme, že aktívnym zapojením sa pedagógov našej materskej školy budeme vedieť v deťoch zanechať Božiu stopu pomocou nových vzdelávacích prístupov, ktoré svojím charakterom pomáhajú priblížiť tajomstvo Krista. Ako prínos považujeme prepojenie Náboženskej výchovy s prvkami výchovou Márie Montessori. Vzhľadom na to, že naša materská škola je vedená komunitnou formou vnímame veľký dopad KDP nielen na samotné deti navštevujúce materskú školu, ale aj na ich rodičov a súrodencov skrze pôsobenie Ducha svätého.

Aby sme mohli naplniť výzvu sv. Filipa Neriho „Buďte dobrí, ak môžete!“, ktorá má dva rozmery: priamu výchovu deti prostredníctvom aktivít zameraných na budovanie čností, ako aj na vydávanie svedectva poctivou správou materskej školy a zodpovednou prípravou pedagógov, je však nevyhnutne potrebná obnova výpočtovej techniky škôlky. Práve vďaka tomuto projektu Ranovabis sa nám podarilo zaobstarať počítače, pre plnohodnotnú prípravu pani učiteliek, Interaktívny dotykový monitor do jednej triedy, a pripojenie celej materskej školy na WiFi.

Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ sv. Filipa Neriho

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava.

Termín uzávierky prihlášok je 12. januára 2022.

Podrobnobnosti v oznámení.