Archív kategorií: Aktuality

Hygienicko-epidemiologické opatrenia

 • Dieťa sprevádza do MŠ len príslušník domácnosti v rúšku, pri vstupe do zariadenia si vydezinfikuje ruky a dohliadne na to, aby si dieťa po prezutí a prezlečení pred vstupom do triedy poriadne mydlom umylo ruky.
 • Dieťa pred odovzdaním učiteľke musí prejsť ranným filtrom.
 • Učiteľka každé ráno pri preberaní dieťaťu zmeria teplotu.
 • Pri prvom nástupe rodič musí vypísať a podpísať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Ak dieťa vykazuje známky ochorenia, učiteľka dieťa nemôže prevziať.
 • Ak dieťa preruší dochádzku na viac ako tri dni, (alebo vždy, keď nastupuje do MŠ potom, čo neprešlo ranným filtrom) rodič odovzdáva písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. Za odovzdanie zodpovedá rodič. (Ak v danom čase navštívilo lekára, tak aj potvrdenie od lekára.)
 • Pri odovzdaní i preberaní dieťaťa je nutné sa zdržiavať v zariadení a jeho okolí čo najkratší čas, odporúča sa max. 10 minút.
 • Zároveň Vás prosíme, aby ste ihrisko MŠ nevyužívali na osobné účely.
 • Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prispôsobená danej situácii a podľa možností bude prebiehať vo vonkajších priestoroch MŠ.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény.
 • Každé dieťa musí mať v škatulke rezervné rúško odporúčame ho doplniť šnúrkou na zavesenie okolo krku (ako okuliare).
 • Ak bude vaše dieťa v MŠ ostávať aj na poobedný odpočinok, treba si každý piatok vyzdvihnúť pyžamko aj obliečky na spanie, cez víkend oprať a v pondelok znova priniesť. Ak v pondelok dieťa nebude mať čistú obliečku, nemôže ostať na poobedný odpočinok.
 • Deti nesmú nosiť do MŠ vlastné hračky, predmety z domácnosti a jedlo. (Výnimku tvoria novoprijaté deti počas adaptačnej fázy – po dohode s učiteľkou – drobná hygienicky udržiavateľná hračka).

Začiatok školského roka

Vážení rodičia,

Najskôr by som rada zo srdca poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy vnútorných aj vonkajších priestorov škôlky pre naše deťúrence – určite to ocenia 🙂 a popriala nám všetkým úspešný a požehnaný nový školský rok! A tiež by som Vás rada oboznámila s organizáciou MŠ v najbližších dňoch (v rámci usmernení COVID 19) i celkovo počas šk. roka.

Epidemiologicko-hygienické opatrenia

vzhľadom na posledné usmernenia z ministerstva, výsledky porady so zriaďovateľom a pedagogickými zamestnancami sme sa rozhodli zmeniť prevádzkový poriadok MŠ (do 20.9.2020) nasledovne:

 • keďže sa nemajú miešať kolektívy detí, v danom období nebude fungovať ráno, ani poobede zberná trieda, čiže upravujeme prevádzkové hodiny nasledovne:

7:30 – 16:30

 • detské kolektívy sa nebudú miešať ani pri stravovaní a pobyte na šk. dvore. (Prvosienky a Fialky sa stravujú v triede, Snežienky a Konvalinky na smeny v jedálni.)
 • krúžková činnosť do 20.9. prebiehať nebude. Od 21.9. bude za krúžkovú činnosť zodpovedať inštitúcia, ktorá krúžok realizuje (jazyková škola, športový klub…). Rodičia sa rozhodnú, či za daných okolností dieťa bude/nebude navštevovať daný krúžok. MŠ zodpovedá len za vyhovujúce hygienické podmienky poskytnutého priestoru.
 • pitný režim v priebehu dňa(mimo podávania stravy): dieťa si prinesie každé ráno čistú podpísanú fľašu s vodou, ktorú budeme počas dňa dopĺňať.
 • podrobne si treba preštudovať aj ostatné opatrenia (podobné, ako jún, júl 2020) a priložené tlačivá, ktoré budete ráno podpisovať v šatni dieťaťa (Zdravotný dotazník už máme vytlačený):

NÁSTUP v šk. roku 2020/2021

 • Čo si priniesť: podpísané papučky,  podpísané pyžamko,  podpísanú fľašu s vodou,  podpísané gumáky, (príp. pršiplášť) podpísané náhradné oblečenie príp. podpísanú zásterku/staré väčšie tričko-Všetko, prosím, podpísať!
 • Čo nenosiť: uteráčik (momentálne používame papierové utierky) hračky, jedlo, predmety z domácnosti, cenné veci (ktoré sa môžu zničiť, stratiť…)
 • Rozdelenie tried: Prvosienky – „malá trieda” – najbližšie k bráničke Fialky – „stredniaci” – 1. trakt (vchod vedľa Prvosienok) Konvalinky – “predškoláci” – 2. trakt (vzadu za Fialkami) Snežienky – “miešaná trieda” 3. trakt (vzadu za Konvalinkami)

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

predbežne plánované na 9.9. 2020 o 16:30 v prípade priaznivého počasia vonku pri altánku, prípadne online (budete včas informovaní).-tam sa dozviete podrobnejšie info o celkovom fungovaní MŠ, krúžkov a OZ IRL. Dopredu môžete porozmýšľad o aktívnom zapojení sa v rámci poradných orgánov MŠ a fungovaní IRL.

POPLATKY

prosím, aby ste nám v rámci stravovania dopredu nahlásili prípadné potravinové alergie, intolerancie… (cena stravy sa môže líšiť). Pozrite si aj prehľad poplatkov.

Dúfam, že ste sa dočítali až na koniec 🙂

S pozdravom

Adela Hroncová
poverená riadením MŠ sv. Filipa Neriho

PS: Prosím, ak ste sa v najbližších dňoch vrátili z krajín, kde je zvýšený počet nakazených, aby ste zvážili nástup do MŠ v priebehu dvoch týždňov…

Podporte nás 2 %, resp. 3 %, z dane

Milí rodičia!

Aj tento rok je možnosť poukázať 2 – 3 %, z dane pre našu škôlku prostredníctvom občianskeho združenia Iniciatíva rodičov Lamača (IRL).

Financie IRL, získané aj prostredníctvom 2 – 3 %, z dane, sú veľmi dôležitou súčasťou príjmov škôlky. Z peňazí IRL prispievame na nákup čistiacich prostriedkov, základnú údržbu interiéru a exteriéru, drobné opravy, zabezpečenie pitného režimu pre deti, didaktické pomôcky, hračky, tvorivý materiál. Podľa potreby sa financujú aj väčšie výdavky ako kopírka, nábytok, herné prvky na dvore, rekonštrukcie a podobne.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu, vážime si ju.

Tlačivá a pokyny nájdete tu.

Voľné miesta: Pedagogický asistent (2)

Materská škola sv. Filipa Neriho, so sídlom Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ oznamuje o vytvorení voľných pracovných miest na pracovnú pozíciu pedagogického asistenta.

Kategória voľného pracovného miesta: Pedagogický asistent

Počet voľných pracovných miest: 2

Miesto výkonu práce: Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava

Pracovný pomer na dobu: určitú počas doby trvania projektu: Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ Najneskôr do 31.8.2022.

Platové podmienky: Pedagogický asistent je zaradený do platových tried podľa dosiahnutého kariérového stupňa v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpoklady: Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre príslušný druh a typ školy,
 • bez požiadavky na dĺžku výkonu pracovnej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotnú spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požadované predpoklady:

 • komunikačné a organizačné schopnosti,
 • tvorivosť,
 • pozitívny vzťah k deťom,
 • schopnosť spolupracovať a kooperovať,

Požadované doklady:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelávaní,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického asistenta,
 • výpis a odpis z registra trestov,
 • písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Náplň práce pedagogického asistenta:

 • pedagogický asistent sa podieľa na realizácií aktivít školského vzdelávacieho programu školy (a to aj dištančnou formou) a bezprostredne na dennej báze spolupracuje s pedagogickými a odbornými zamestnancami materskej školy;
 • poskytuje súčinnosť pri príprave a, v prípade potreby, aj distribúcii učebných materiálov na výchovno-vzdelávaciu činnosť v dištančnom režime;
 • komunikuje a spolupracuje s rodičmi (a to aj prostredníctvom elektronických foriem komunikácie), pedagogickými zamestnancami a s ostatnými odbornými zamestnancami o procese výchovy a vzdelávania vrátane potreby miery informovanosti o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa.

Životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania zariadenie na pracovnú pozíciu pedagogického asistenta uchádzač zasiela na adresu Materskej školy sv. Filipa Neriho: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava alebo elektronickou formou na emailovú adresu materskej školy: msfilipaneriho@gmail.com najneskôr do 10.08.2021.

Na doloženie zvyšných požadovaných dokladov bude uchádzač vyzvaný až po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru.

Uchádzačom, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia bude termín a miesto osobného pohovoru oznámené prostredníctvom telefonickej komunikácie alebo emailom.

Bratislava 28. júla 2021

Oznámenie vo formáte PDF

Voľné miesta: Člen inkluzívneho tímu (2)

Materská škola sv. Filipa Neriho, so sídlom Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ oznamuje o vytvorení voľných pracovných miest na pracovnú pozíciu člena inkluzívneho tímu.

Kategória voľného pracovného miesta: Člen inkluzívneho tímu (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg)

Počet voľných pracovných miest: 2

Miesto výkonu práce: Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava

Pracovný pomer na dobu: určitú počas doby trvania projektu: Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ Najneskôr do 31.8.2022.

Platové podmienky: Člen inkluzívneho tímu je zaradený do platových tried podľa dosiahnutých kvalifikačných predpokladov a podľa zaradenia do kariérového stupňa v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpoklady: Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre príslušný druh a typ školy (minimálne ukončené vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa)
 • bez požiadavky na dĺžku výkonu pracovnej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotnú spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požadované predpoklady:

 • odborné vedomosti,
 • komunikačné a organizačné schopnosti,
 • tvorivosť,
 • pozitívny vzťah k deťom,
 • schopnosť individuálneho prístupu k deťom,
 • schopnosť spolupracovať a kooperovať,
 • samostatnosť pri práci.

Požadované doklady:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelávaní, kópie získaných certifikátov/osvedčení
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického asistenta,
 • výpis a odpis z registra trestov,
 • písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Náplň práce člena inkluzívneho tímu:

 • člen inkluzívneho tímu poskytuje psychologickú, logopedickú, špeciálnopedagogickú starostlivosť alebo výchovne a sociálne poradenstvo a prevenciu, resp. poradenstvo rodičom, prípade ostatným pedagogickým zamestnancom a spolupracuje so zákonnými zástupcami dieťaťa pri zabezpečovaní výkonu jeho práv,
 • vykonáva špecializované činnosti a ďalšie tvorivé aktivity súvisiace s odbornou činnosťou a metódami, ktoré sú vhodné pre dištančnú formu výchovy a vzdelávania,
 • pripravuje programy zamerané na stimuláciu identifikovaných oslabených oblastí toho-ktorého dieťaťa, kompletizuje dokumentáciu a portfólia dieťaťa.

Životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu člena inkluzívneho tímu (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) uchádzač zasiela na adresu Materskej školy sv. Filipa Neriho: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava alebo elektronickou formou na emailovú adresu materskej školy: msfilipaneriho@gmail.com najneskôr do 10.08.2021.

Na doloženie zvyšných požadovaných dokladov bude uchádzač vyzvaný až po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru.

Uchádzačom, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia bude termín a miesto osobného pohovoru oznámené prostredníctvom telefonickej komunikácie alebo emailom.

Bratislava 28. júla 2021

Oznámenie vo formáte PDF