Archív kategorií: Aktuality

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2021/2022 

v školskom roku 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava v zmysle § 59 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a v zmysle Podmienok prijímania detí do katolíckej materskej školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou, oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2021 sa budú prijímať

 • elektronicky, e-mailom:       01.05. 2021 – 21.05. 2021  (msfilipaneriho@gmail.com )
 • poštou, na adresu:                MŠ sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, 84103 Bratislava
 • osobne, v areáli MŠ:            12.05. 2021     v čase 15:00 – 18:00

                                                           13.05. 2021     v čase 15:00 – 18:00

                                                           14.05. 2021     v čase 15:00 – 18:00

Čas osobného podania žiadosti si rezervujte  http://www.msfilipaneriho.sk/zapis

Pri osobnom odovzdaní žiadosti je potrebné dodržať hygienicko-epidemiologické opatrenia v súlade s aktuálnymi usmerneniami MŠVVaŠ SR. Zápis prebieha bez osobnej prítomnosti detí.

Podmienky prijatia:

Podľa § 59 ods. 1 a 2 školského zákona riaditeľka spavidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov  veku a prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa,ktoré dovŕšilo k 1. 9. 2021 päť rokov veku). Riaditeľka prijíma deti do výšky kapacity materskej školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

Ďalšie dohodnuté podmienky prijímania:

 • spôsobilé dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré má predĺženú povinnú školskú dochádzku
 • dieťa, ktoré spĺňa základné hygienické a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne vie jesť lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
 • dieťa z rodiny, ktorých rodičia súhlasia s výchovou  v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom,
 • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu.

Poznámka:

            Žiadosti si môžete stiahnuť z webovej stránky  https://msfilipaneriho.sk/dokumenty/

prípadne osobne prevziať v materskej škole.  Môžete použiť aj vlastný formulár žiadosti obsahujúci údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) školského zákona.

            Povinnou prílohou žiadosti je aj Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (o spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie), súčasťou je aj informácia o očkovaní dieťaťa.         

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyžaduje sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

            Od dieťaťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.08.2021 vyžadujeme aj informáciu o spádovej MŠ (podľa adresy trvalého bydliska dieťaťa).

            Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje podľa dohodnutých podmienok.

       Žiadosť podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 14 písm. a) a § 38 ods. 6 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v spojení s § 59 ods. 1, 2, 4, 7, 10 a 11zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  po posúdení splnenia podmienok na prijatie dieťaťa do MŠ najneskôr do 15. 6. 2021.

V súlade s § 59 ods. 8 školského zákona počas prvých troch mesiacov po nástupe dieťaťa do MŠ automaticky prebieha adaptačný, príp. diagnostický pobyt.

V Bratislave 13.04. 2021

Hygienicko-epidemiologické opatrenia

 • Dieťa sprevádza do MŠ len príslušník domácnosti v rúšku, pri vstupe do zariadenia si vydezinfikuje ruky a dohliadne na to, aby si dieťa po prezutí a prezlečení pred vstupom do triedy poriadne mydlom umylo ruky.
 • Dieťa pred odovzdaním učiteľke musí prejsť ranným filtrom.
 • Učiteľka každé ráno pri preberaní dieťaťu zmeria teplotu.
 • Pri prvom nástupe rodič musí vypísať a podpísať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Ak dieťa vykazuje známky ochorenia, učiteľka dieťa nemôže prevziať.
 • Ak dieťa preruší dochádzku na viac ako tri dni, (alebo vždy, keď nastupuje do MŠ potom, čo neprešlo ranným filtrom) rodič odovzdáva písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. Za odovzdanie zodpovedá rodič. (Ak v danom čase navštívilo lekára, tak aj potvrdenie od lekára.)
 • Pri odovzdaní i preberaní dieťaťa je nutné sa zdržiavať v zariadení a jeho okolí čo najkratší čas, odporúča sa max. 10 minút.
 • Zároveň Vás prosíme, aby ste ihrisko MŠ nevyužívali na osobné účely.
 • Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prispôsobená danej situácii a podľa možností bude prebiehať vo vonkajších priestoroch MŠ.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény.
 • Každé dieťa musí mať v škatulke rezervné rúško odporúčame ho doplniť šnúrkou na zavesenie okolo krku (ako okuliare).
 • Ak bude vaše dieťa v MŠ ostávať aj na poobedný odpočinok, treba si každý piatok vyzdvihnúť pyžamko aj obliečky na spanie, cez víkend oprať a v pondelok znova priniesť. Ak v pondelok dieťa nebude mať čistú obliečku, nemôže ostať na poobedný odpočinok.
 • Deti nesmú nosiť do MŠ vlastné hračky, predmety z domácnosti a jedlo. (Výnimku tvoria novoprijaté deti počas adaptačnej fázy – po dohode s učiteľkou – drobná hygienicky udržiavateľná hračka).

Začiatok školského roka

Vážení rodičia,

Najskôr by som rada zo srdca poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy vnútorných aj vonkajších priestorov škôlky pre naše deťúrence – určite to ocenia 🙂 a popriala nám všetkým úspešný a požehnaný nový školský rok! A tiež by som Vás rada oboznámila s organizáciou MŠ v najbližších dňoch (v rámci usmernení COVID 19) i celkovo počas šk. roka.

Epidemiologicko-hygienické opatrenia

vzhľadom na posledné usmernenia z ministerstva, výsledky porady so zriaďovateľom a pedagogickými zamestnancami sme sa rozhodli zmeniť prevádzkový poriadok MŠ (do 20.9.2020) nasledovne:

 • keďže sa nemajú miešať kolektívy detí, v danom období nebude fungovať ráno, ani poobede zberná trieda, čiže upravujeme prevádzkové hodiny nasledovne:

7:30 – 16:30

 • detské kolektívy sa nebudú miešať ani pri stravovaní a pobyte na šk. dvore. (Prvosienky a Fialky sa stravujú v triede, Snežienky a Konvalinky na smeny v jedálni.)
 • krúžková činnosť do 20.9. prebiehať nebude. Od 21.9. bude za krúžkovú činnosť zodpovedať inštitúcia, ktorá krúžok realizuje (jazyková škola, športový klub…). Rodičia sa rozhodnú, či za daných okolností dieťa bude/nebude navštevovať daný krúžok. MŠ zodpovedá len za vyhovujúce hygienické podmienky poskytnutého priestoru.
 • pitný režim v priebehu dňa(mimo podávania stravy): dieťa si prinesie každé ráno čistú podpísanú fľašu s vodou, ktorú budeme počas dňa dopĺňať.
 • podrobne si treba preštudovať aj ostatné opatrenia (podobné, ako jún, júl 2020) a priložené tlačivá, ktoré budete ráno podpisovať v šatni dieťaťa (Zdravotný dotazník už máme vytlačený):

NÁSTUP v šk. roku 2020/2021

 • Čo si priniesť: podpísané papučky,  podpísané pyžamko,  podpísanú fľašu s vodou,  podpísané gumáky, (príp. pršiplášť) podpísané náhradné oblečenie príp. podpísanú zásterku/staré väčšie tričko-Všetko, prosím, podpísať!
 • Čo nenosiť: uteráčik (momentálne používame papierové utierky) hračky, jedlo, predmety z domácnosti, cenné veci (ktoré sa môžu zničiť, stratiť…)
 • Rozdelenie tried: Prvosienky – „malá trieda” – najbližšie k bráničke Fialky – „stredniaci” – 1. trakt (vchod vedľa Prvosienok) Konvalinky – “predškoláci” – 2. trakt (vzadu za Fialkami) Snežienky – “miešaná trieda” 3. trakt (vzadu za Konvalinkami)

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

predbežne plánované na 9.9. 2020 o 16:30 v prípade priaznivého počasia vonku pri altánku, prípadne online (budete včas informovaní).-tam sa dozviete podrobnejšie info o celkovom fungovaní MŠ, krúžkov a OZ IRL. Dopredu môžete porozmýšľad o aktívnom zapojení sa v rámci poradných orgánov MŠ a fungovaní IRL.

POPLATKY

prosím, aby ste nám v rámci stravovania dopredu nahlásili prípadné potravinové alergie, intolerancie… (cena stravy sa môže líšiť). Pozrite si aj prehľad poplatkov.

Dúfam, že ste sa dočítali až na koniec 🙂

S pozdravom

Adela Hroncová
poverená riadením MŠ sv. Filipa Neriho

PS: Prosím, ak ste sa v najbližších dňoch vrátili z krajín, kde je zvýšený počet nakazených, aby ste zvážili nástup do MŠ v priebehu dvoch týždňov…

Prevádzka 11. 1. do 15. 1.

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia MŠ SR a po usmernení zriaďovateľom v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach bude prevádzka Materskej školy sv. Filipa Neriho v čase od 11. 1. do 15. 1. len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

Zamestnanci v odvetviach  kritickej infraštruktúry sú všetci podľa Zákona o kritickej infraštruktúre č. 45/2011 Z.z., Smernice rady 2008/114/ES o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr, na základe usmernení a vyhlášok vlády a ÚVZ v súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia COVID 19.

Od 11. do 18. januára bude vyplácaná SP SR pandemická OČR, o ktorú sa môžete uchádzať.

Požehnaný čas

Tím MŠ

Podporte nás 2 %, resp. 3 %, z dane

Milí rodičia!

Aj tento rok je možnosť poukázať 2 – 3 %, z dane pre našu škôlku prostredníctvom občianskeho združenia Iniciatíva rodičov Lamača (IRL).

Financie IRL, získané aj prostredníctvom 2 – 3 %, z dane, sú veľmi dôležitou súčasťou príjmov škôlky. Z peňazí IRL prispievame na nákup čistiacich prostriedkov, základnú údržbu interiéru a exteriéru, drobné opravy, zabezpečenie pitného režimu pre deti, didaktické pomôcky, hračky, tvorivý materiál. Podľa potreby sa financujú aj väčšie výdavky ako kopírka, nábytok, herné prvky na dvore, rekonštrukcie a podobne.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu, vážime si ju.

Tlačivá a pokyny nájdete tu.