IRL

Iniciatíva rodičov Lamača (ďalej „IRL“) je občianske združenie, ktoré vzniklo na jeseň roku 2004 ako reakcia na potreby rodičov v Lamači riešiť nedostatočnú kapacitu materskej školy v Lamači.

Aktivity združenia sú úzko prepojené s fungovaním a podporou CMŠ sv. Filipa Neriho, ktorá vznikla z iniciatívy IRL postupnou transformáciou z tried s kresťanským zameraním (r. 2005) na elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej (r. 2009), až po súčasnú samostatnú cirkevnú materskú školu (od r. 2010).

Svojou činnosťou a aktivitami sa IRL snaží podporovať a skvalitňovať podmienky, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Na dosiahnutie tohto cieľa sa IRL uchádza o granty a 2 (3) % z dane.

Členmi občianskeho združenia sú rodičia detí navštevujúcich CMŠ sv. Filipa Neriho.  Členovia komunikujú s vedením materskej školy a spolupodieľajú sa na riešení aktuálnych problémov a výziev, písaní projektov, zháňaní sponzorov.

Predsedníctvo

Štatutár (predseda o. z.): Marta Spišáková
Podpredseda: Barbora Horváthová
Člen predstavenstva: Martina Sedláková, Mária Yasinská
Hospodár: Terézia Škovierová

Kontakt

Iniciatíva rodičov Lamača, o. z.
Zlatohorská 18
841 03 Bratislava

E-mail: irl (zavináč) msfilipaneriho.sk
Telefón: 02 6478 0303 – priamo do škôlky na Zlatohorskej ul.
Číslo účtu: 2039258358 / 0200 IBAN: SK13 0200 0000 0020 3925 8358 Swift: SUBASKBX
IČO: 31807518
DIČ: 2021983623

Členský príspevok

Pre školský rok 2020/2021:

V zmysle Stanov občianskeho združenia IRL zostáva odsúhlasený príspevok vo výške 10,00 €/mesiac za jedno dieťa a 6,00 €/mesiac za druhé dieťa (10 mesiacov) v školskom roku 2020-2021 tak, ako bol schválený na plenárnom stretnutí rodičov v školskom roku 2018-2019 bezo zmeny. Ročne predstavuje príspevok spolu na jedno dieťa 100 € a na druhé dieťa 60 €. Príspevky, prosíme, realizovať bezhotovostným prevodom (internet banking) na číslo účtu IBAN: SK13 0200 0000 0020 3925 8358 najlepšie pravidelne mesačne (do správy uviesť meno dieťaťa), najneskôr však do 15. mája 2021. Ďakujeme za pochopenie. 

Pre školský rok 2021/2022:

V zmysle zápisnice zo Zasadnutia o.z. IRL o zmene frekvencie platenia z mesačnej na polročnú, počas ktorého prebehlo hlasovanie per rollam, v lehote od 13.4.2021 – 21.4.2021, bola nadpolovičnou väčšinou odsúhlasená od nového školského roku 2021/2022 polročná frekvencia platenia členských príspevkov. V zmysle zápisnice zo stretnutia vedenia CMŠ sv. Filipa Neriho a predsedníctva IRL zo dňa 20.4.2021, bola výška členského príspevku pre nový školský rok 2021/2022 stanovená na 100 €/ 1 dieťa/ šk.rok a 50 €/ ďalšie dieťa/ šk.rok.

Príspevky, prosíme, realizovať bezhotovostným prevodom (internet banking) na číslo účtu IBAN: SK73 8330 0000 0024 0193 1112 v dvoch polročných splátkach, viď tabuľka nižšie (do správy prosíme uviesť meno dieťaťa). Ďakujeme.

Sumárny prehľad:

Počet detíSuma za 1.polrok
so splatnosťou k 31.10.
Suma za 2.polrok
so splatnosťou k 28.2.
Celková suma za školský rok
1 dieťa 50 € 50 € 100 €
ďalšie dieťa 25 € 25 € 50 €

Dokumenty

Možnosť darovať 2 – 3% z dane – 2021 (za rok 2020)

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať Vaše 2%, resp. 3%, nášmu občianskemu združeniu.

Dôležité dátumy pri podávaní:

15.02. 2021 – Posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov.

31.03.2021 – Termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby (FO), ak nemá FO podanú žiadosť o predĺženie termínu.

30.04. 2021 – Termín na zaslanie vyhlásenia zo strany daňovníkov, z ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zasiela sa Potvrdenie o zaplatení dane). Pozor, vyhlásenie sa zasiela na daňový úrad – nie na adresu občianskeho združenia.

Postup: