Občianske združenie IRL

Iniciatíva rodičov Lamača (IRL) je občianske združenie, ktoré vzniklo na jeseň roku 2004 ako reakcia na potreby rodičov v Lamači riešiť nedostatočnú kapacitu materskej školy v Lamači.

Aktivity združenia sú úzko prepojené s fungovaním a podporou CMŠ Filipa Neriho, ktorá vznikla z iniciatívy IRL postupnou transformáciou z tried s kresťanským zameraním (r. 2005) na elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej (r. 2009), až po súčasnú samostatnú cirkevnú materskú školu (od r. 2010).

Svojou činnosťou a aktivitami sa IRL snaží podporovať a skvalitňovať podmienky, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Na dosiahnutie tohto cieľa sa IRL uchádza o granty a 2 % z dane.

Členmi občianskeho zduženia sú rodičia detí navštevujúcich CMŠ Filipa Neriho.  Členovia komunikujú s vedením materskej školy a spolupodieľajú sa na riešení aktuálnych problémov a výziev, písaní projektov, zháňaní sponzorov.

Predsedníctvo

Štatutár (predseda o. z.): Marta Spišáková
Podpredseda: Barbora Horváthová
Člen predstavenstva: Martina Sedláková
Člen predstavenstva: Mária Yasinská
Hospodár: Terézia Škovierová

Kontakt

Iniciatíva rodičov Lamača, o. z.
Zlatohorská 18
841 03 Bratislava

E-mail: irl (zavináč) msfilipaneriho.sk
Telefón: 02 6478 0303 – priamo do škôlky na Zlatohorskej ul.
Číslo účtu: 2039258358 / 0200 IBAN: SK13 0200 0000 0020 3925 8358 Swift: SUBASKBX
IČO: 31807518
DIČ: 2021983623

Dôležité upozornenie!

V zmysle Stanov občianskeho združenia IRL zostáva odsúhlasený príspevok vo výške 10,00 €/mesiac za jedno dieťa a 6,00 €/mesiac za druhé dieťa v školskom roku 2020-2021 tak, ako bol schválený na plenárnom stretnutí rodičov v školskom roku 2018-2019 bezo zmeny. Ročne predstavuje príspevok spolu na jedno dieťa 100 € a na druhé dieťa 60 €. Príspevky, prosíme, realizovať bezhotovostným prevodom (internet banking) na číslo účtu:

SK13 0200 0000 0020 3925 8358,

najlepšie pravidelne mesačne (do správy uviesť meno dieťaťa), najneskôr však do 15. júna 2021. Ďakujeme za pochopenie!  

Dokumenty