IRL

Iniciatíva rodičov Lamača (ďalej „IRL“) je občianske združenie, ktoré vzniklo na jeseň roku 2004 ako reakcia na potreby rodičov v Lamači riešiť nedostatočnú kapacitu materskej školy v Lamači.

Aktivity združenia sú úzko prepojené s fungovaním a podporou CMŠ sv. Filipa Neriho, ktorá vznikla z iniciatívy IRL postupnou transformáciou z tried s kresťanským zameraním (r. 2005) na elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej (r. 2009), až po súčasnú samostatnú cirkevnú materskú školu (od r. 2010).

Svojou činnosťou a aktivitami sa IRL snaží podporovať a skvalitňovať podmienky, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Na dosiahnutie tohto cieľa sa IRL uchádza o granty / dotácie a 2 (3) % z dane.

Členmi občianskeho združenia sú rodičia detí navštevujúcich CMŠ sv. Filipa Neriho.  Členovia komunikujú s vedením materskej školy a spolupodieľajú sa na riešení aktuálnych problémov a výziev, písaní projektov, získavaní sponzorov.

Z peňazí IRL sa prispieva na nákup čistiacich prostriedkov, základnú údržbu interiéru a exteriéru (školský dvor), drobné opravy, zabezpečenie pitného režimu pre deti, didaktické pomôcky, hračky, tvorivý materiál. Podľa potreby sa financujú aj väčšie výdavky ako kopírka, nábytok, herné prvky na dvore, rekonštrukcie priestorov apod. Taktiež, prispieva sa na odmeny pre pedagógov.

Predsedníctvo

Štatutár (predseda o. z.): Mária Yasinská
Podpredseda: Barbora Horváthová
Člen predstavenstva: Martina Sedláková, Dušan Bača
Hospodár: Terézia Škovierová

Kontakt

Iniciatíva rodičov Lamača, o. z.
Zlatohorská 18
841 03 Bratislava

E-mail: irl (zavináč) msfilipaneriho.sk
Telefón: 02 6478 0303 – priamo do škôlky na Zlatohorskej ul.

  • Číslo účtu: 24 0193 1112 / 8330
  • IBAN: SK73 8330 0000 0024 0193 1112
  • SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

IČO: 31807518
DIČ: 2021983623

Členský príspevok

Od školského roka 2021/2022 bude platenie členských príspevkov polročne.

Splatnosť členského príspevku je:

  • za prvý polrok koniec októbra daného školského roka (teda k 31.10. daného šk. roka);
  • za druhý polrok koniec februára daného školského roka (teda k 28.2. daného šk. roka).

Výška členského príspevku bola stanovená na 100 €/ 1 dieťa/ šk.rok 50 €/ ďalšie dieťa/ šk.rok.

Príspevky, prosíme, realizovať bezhotovostným prevodom (internet banking) na číslo účtu IBAN: SK73 8330 0000 0024 0193 1112 v dvoch polročných splátkach, viď tabuľka nižšie (do správy prosíme uviesť meno dieťaťa). Ďakujeme.

Sumárny prehľad:

Počet detíSuma za 1.polrok
so splatnosťou k 31.10.
Suma za 2.polrok
so splatnosťou k 28.2.
Celková suma za školský rok
1 dieťa 50 € 50 € 100 €
ďalšie dieťa 25 € 25 € 50 €

Dokumenty

Možnosť darovať 2 – 3% z dane – 2021 (za rok 2020)

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať Vaše 2%, resp. 3%, nášmu občianskemu združeniu.

Dôležité dátumy pri podávaní:

15.02. 2021 – Posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov.

31.03.2021 – Termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby (FO), ak nemá FO podanú žiadosť o predĺženie termínu.

30.04. 2021 – Termín na zaslanie vyhlásenia zo strany daňovníkov, z ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zasiela sa Potvrdenie o zaplatení dane). Pozor, vyhlásenie sa zasiela na daňový úrad – nie na adresu občianskeho združenia.

Postup: