Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“

2021

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členovo inkluzívneho tímov.

Cieľom národného projektu je implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov, zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ pre našu materskú školu zabezpečil konkrétne štyri pracovné miesta v rámci pracovných pozícií pre dvoch pedagogických asistentov a dvoch členov inkluzívneho tímu (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg).

Aktuálne sa v našej materskej škole nachádzajú jeden pedagogický asistent, ktorý je spoluúčastník na dosahovaní výchovno-vzdelávacích cieľov v rámci výchov-vzdelávacieho procesu; školský špeciálny pedagóg, ktorý poskytuje odborné konzultácie nielen pre zamestnancov ale i pre rodičov, realizuje aktivity zamerané na zlepšenie vzniknutej problematiky, vypracováva individuálny výchovno-vzdelávací plán.

Viac sa dočítate na: https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/logotypy-a-manual-pre-informovanie-a-publicitu

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk