Poplatky

Školský rok 2021/2022

Čiastočná úhrada nákladov

80,00 €/mesiac
37,00 €/mesiac „predškoláci“ (dieťa, ktoré do 31.8. v danom šk. roku dovŕši 6 rokov)
Číslo účtu: SK21 0200 0000 0029 2910 9151
Dátum splatnosti: k 15. dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca

 • Možnosť platby pravidelne alebo aj raz ročne len na začiatku školského roka
 • Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa + mesiac (Janko Mrkvička 09/21)
 • POZOR ZMENA: platby za súrodencov sa nemôžu uhrádzať spoločne
 • V prípade neuhradenia 2 mesačných príspevkov za pobyt dieťaťa a stravovanie v CMŠ a závažného porušovania školského poriadku MŠ môže riaditeľka MŠ rozhodnúť po predchádzajúcom písomnom upozornení o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ

Strava

34,00 €/mesiac
10,00 €/mesiac „predškoláci“

Číslo účtu: SK41 0200 0000 0029 2912 9355 zostáva ako minulý rok
Dátum splatnosti: k 15. dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca

 • Možnosť platby pravidelne alebo raz ročne len na začiatku školského roka
 • Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa + mesiac (Janko Mrkvička 09/21)
 • POZOR ZMENA: platby za súrodencov sa nemôžu uhrádzať spoločne
  V prípade neuhradenia 2 mesačných príspevkov za pobyt dieťaťa a stravovanie v CMŠ a závažného porušovania školského poriadku MŠ môže riaditeľka MŠ rozhodnúť po predchádzajúcom písomnom upozornení o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ
 • Odhlasovanie obedov prostredníctvom platformy Edupage
 • Odhlasuje sa do 755 hod., potom sa už odhláška nezarátava na aktuálny deň
„predškoláci“ostatní
Stravná jednotka 2,80 €2,80 €
z toho:   
• réžiaplatí MŠ1,10 €1,10 €
• obedyštátna dotácia1,20 €
platí rodič0,50 €1,70 €
Mesačneplatí rodič10,00 €34,00 €

Príspevok do o.z. Iniciatíva rodičov Lamača

Od školského roka 2021/2022 bude platenie členských príspevkov polročne.

Splatnosť členského príspevku je:

 • za prvý polrok koniec októbra daného školského roka (teda k 31.10. daného šk. roka);
 • za druhý polrok koniec februára daného školského roka (teda k 28.2. daného šk. roka).

Výška členského príspevku bola stanovená na 100 €/ 1 dieťa/ šk.rok 50 €/ ďalšie dieťa/ šk.rok.

Príspevky, prosíme, realizovať bezhotovostným prevodom (internet banking) na číslo účtu IBAN: SK73 8330 0000 0024 0193 1112 v dvoch polročných splátkach, viď tabuľka nižšie (do správy prosíme uviesť meno dieťaťa). Ďakujeme.

Pozor, nové číslo účtu!

Sumárny prehľad:

Počet detíSuma za 1.polrok
so splatnosťou k 31.10.
Suma za 2.polrok
so splatnosťou k 28.2.
Celková suma za školský rok
1 dieťa 50 € 50 € 100 €
ďalšie dieťa 25 € 25 € 50 €