Poplatky

Čiastočná úhrada nákladov

60,00 €/mesiac
46,00 €/mesiac „predškoláci“ (dieťa, ktoré do 31.8. v danom šk. roku dovŕši 6 rokov)
Číslo účtu: SK21 0200 0000 0029 2910 9151
Možnosť platby pravidelne alebo aj raz ročne na začiatku. Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa+mesiac. Súrodenci môžu uhrádzať poplatok spolu v jednej platbe.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa (Školský arcibiskupský úrad) bol dňa 27. 9. 2019 poplatok na čiastočnú úhradu nákladov zvýšený na 60 EUR/mes (46 EUR/mes predškoláci) s účinnosťou od 1. 10. 2019. 

Strava

Suma: 1,7 €/deň celodenné stravovanie, platí sa 34 €/mesiac
Číslo účtu: SK41 0200 0000 0029 2912 9355
Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa.
Súrodenci môžu uhrádzať poplatok spolu v jednej platbe

Odhlasovanie obedov cez internet.

Na konci školského roka sa spraví vyúčtovanie.

Príspevok do o.z. Iniciatíva rodičov Lamača

10,00 €/mesiac za jedno dieťa, 6,00€/mesiac za druhé dieťa
Číslo účtu: SK13 0200 0000 0020 3925 8358
Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa.
Rodičia sa automaticky stávajú aj členmi IRL.