Poplatky

Školský rok 2020/2021

Čiastočná úhrada nákladov

60,00 €/mesiac
46,00 €/mesiac „predškoláci“ (dieťa, ktoré do 31.8. v danom šk. roku dovŕši 6 rokov)
Číslo účtu: SK21 0200 0000 0029 2910 9151
Možnosť platby pravidelne alebo aj raz ročne na začiatku. Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa+mesiac. Súrodenci môžu uhrádzať poplatok spolu v jednej platbe.

Strava

34,00 €/mesiac
10,00 €/mesiac „predškoláci“

Číslo účtu: SK41 0200 0000 0029 2912 9355 zostáva ako minulý rok.

Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa.
Súrodenci môžu uhrádzať poplatok spolu v jednej platbe

Odhlasovanie obedov cez internet, najneskôr do 7:55.

Na konci školského roka sa spraví vyúčtovanie.

„predškoláci“ostatní
Stravná jednotka 2,80 €2,80 €
z toho:   
• réžiaplatí MŠ1,10 €1,10 €
• obedyštátna dotácia1,20 €
platí rodič0,50 €1,70 €
Mesačneplatí rodič10,00 €34,00 €

Príspevok do o.z. Iniciatíva rodičov Lamača

Pre školský rok 2020/2021:

V zmysle Stanov občianskeho združenia IRL zostáva odsúhlasený príspevok vo výške 10,00 €/mesiac za jedno dieťa a 6,00 €/mesiac za druhé dieťa (10 mesiacov) v školskom roku 2020-2021 tak, ako bol schválený na plenárnom stretnutí rodičov v školskom roku 2018-2019 bezo zmeny. Ročne predstavuje príspevok spolu na jedno dieťa 100 € a na druhé dieťa 60 €. Príspevky, prosíme, realizovať bezhotovostným prevodom (internet banking) na číslo účtu IBAN: SK13 0200 0000 0020 3925 8358 najlepšie pravidelne mesačne (do správy uviesť meno dieťaťa), najneskôr však do 15. mája 2021. Ďakujeme za pochopenie. 

Pre školský rok 2021/2022:

V zmysle zápisnice zo Zasadnutia o.z. IRL o zmene frekvencie platenia z mesačnej na polročnú, počas ktorého prebehlo hlasovanie per rollam, v lehote od 13.4.2021 – 21.4.2021, bola nadpolovičnou väčšinou odsúhlasená od nového školského roku 2021/2022 polročná frekvencia platenia členských príspevkov. V zmysle zápisnice zo stretnutia vedenia CMŠ sv. Filipa Neriho a predsedníctva IRL zo dňa 20.4.2021, bola výška členského príspevku pre nový školský rok 2021/2022 stanovená na 100 €/ 1 dieťa/ šk.rok a 50 €/ ďalšie dieťa/ šk.rok.

Príspevky, prosíme, realizovať bezhotovostným prevodom (internet banking) na číslo účtu IBAN: SK73 8330 0000 0024 0193 1112 v dvoch polročných splátkach, viď tabuľka nižšie (do správy prosíme uviesť meno dieťaťa). Ďakujeme.

Sumárny prehľad:

Počet detíSuma za 1.polrok
so splatnosťou k 31.10.
Suma za 2.polrok
so splatnosťou k 28.2.
Celková suma za školský rok
1 dieťa 50 € 50 € 100 €
ďalšie dieťa 25 € 25 € 50 €