December

Čnosť: Štedrosť  I

Prvosienky (3 – 4 ročné) – Rozdelím sa s druhými

Úvod:

 • Deti v tomto veku zvyknú byť egocentrické a majú veľké povedomie vlastníctva.      Od prvých rokov života je potrebné formovať návyk rozdelenia sa.
 • Od troch rokov majú rozumieť tomu, že treba dávať s radosťou. Je to najlepšie vyjadrenie toho, že máme radi druhých.
 • Deti sa majú naučiť usilovať sa o to, aby dávali druhým s cieľom urobiť ich šťastnými. Preto je dobré prejaviť vďačnosť úsmevom a nežnosťou, keď sa k nám správajú štedro.
 • Hrať s deťmi hru, pri ktorej si deti upevňujú návyk na súvislosť slov: dať – láska – radosť – dobrý.
 • Deťom ukázať veľa možností, ako sa rozdeliť. Týmto spôsobom rozvíjať návyk robiť veci v prospech druhých.

Aktivity v triede:

 1. Pozorujeme obrázok a pýtame sa detí nasledujúce otázky:
  • Čo robí Sam? Ako sa cítia deti, s ktorými sa rozdelil o svoju trojkolku?
  • Čo robí chlapec, ktorý drží v ruke loptu? Ako sa cítia deti, ktorým nepožičal loptu?
  • S ktorými vecami sa môžeme rozdeliť v škôlke (doma)?
  • S kým sa delíme o veci v škôlke (doma)?
 2. Deti sa prechádzajú po triede. Pozorujú veci a určujú, s ktorými sa delíme a s ktorými sa nedelíme (ceruzky, vodové farby, uteráčik, papučky . . . ).
 3. Prechádzame sa po škole a určíme si miesta ktoré sú na zábavu, na odpočinok a    o ktoré sa musíme všetci starať.

Aktivity doma:

 1. Porozprávajte sa o obrázku so svojím dieťaťom a využite tento čas na to, aby si uvedomilo dôležitosť podelenia sa o hračky s druhými (súrodencami, bratrancami, kamarátmi).
 2.  Deťom dávajte príležitosť, aby sa často hrávali s inými deťmi a povzbudzujte ich          k tomu, aby sa vedeli rozdeliť s druhými.
 3. Učte deti rozdeliť sa s darčekmi, ktoré dostali: sladkosti, hračky . . .

Fialky (4 – 5 ročné) – Som so všetkými kamarát

Úvod:

 • Odmala je potrebné v deťoch budovať návyk ako prejavovať lásku a byť milý k ostatným.
 • Deti v tomto veku treba povzbudzovať, aby sa naučili byť štedrí k ľuďom, ktorých majú radi.
 • Je dôležité ukázať deťom vzťah medzi: dať s radosťou a mať rád všetkých. A takto aj keď pomaly, ale postupne si budú osvojovať tento návyk ako niečo prirodzené.
 • Je dôležité, aby si rodičia aj učitelia všimli námahu detí, keď sú štedré. Napríklad prejaveným úsmevom. Toto deti motivuje k ešte väčšej štedrosti.
 • Najlepšie prostredie pre dieťa pri osvojovaní si návyku „rozdeľovať sa“ je rodina. Spolunažívanie ponúka veľa príležitostí pre dieťa, aby bolo štedré k rodičom,               k súrodencom, k starým rodičom, k bratrancom a k sesterniciam.

Aktivity v triede:

 1. Pozeráme sa na obrázok a pýtame sa nasledujúce otázky:
  • Čo robia deti na obrázku?
  • Ukáž prstom na deti, ktoré sa hrajú samy. Potom ich spojíme s druhým aby boli kamaráti a hrali sa spolu.
  • Páči sa nám, keď sa hráme s kamarátom? Prečo sa hráme s druhými? Ako sa cíti ten, s ktorým sa nikto nehrá?
 2. Sadneme si do kruhu a pripomíname si mená všetkých spolužiakov v triede. Môžeme pritom použiť loptu, ktorú hodíme tomu spolužiakovi, ktorého meno vyslovíme.
 3. Zahráme sa hru. Pani učiteľka zapne hudbu, pri ktorej každý tancuje sám. Keď ju vypne, musí sa chytiť za ruku so spolužiakom, ktorý je k nemu najbližšie. Naše heslo je: „všetci sme kamaráti“.

Aktivity doma:

 1. Pozrite si so svojím dieťaťom obrázok a porozprávajte sa o tom, prečo je dôležité, aby sme sa spolu hrali. Pospájajte kamarátov.
 2. Podporujte u svojho dieťaťa kamarátstvo (či už na ihrisku, alebo ho pozvite k sebe domov, kde sa môžu spolu hrať).
 3.  Hrajte sa s jeho hračkami. Pri hre podporujte dieťa, aby vedelo požičať aj svoju najobľúbenejšiu hračku.

Konvalinky (5 – 6 ročné) – Viem uvoľniť miesto druhým

Úvod:

 • V tomto veku dieťaťa nás zaujíma to, aby sa naučilo byť veľkorysým k ľuďom ktorých má rád, snažiac sa ich potešiť.
 • U detí treba podporovať, aby sa skutky dávania stali návykom. Aby si uvedomovali vzťah medzi dávaním s radosťou a láskou k druhým. Je dobré, aby si všimli, že dať niečo druhému je znamením lásky medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom majú radi.
 • Rodina je najlepším prostredím pre návyk „štedrosti“. Práve tam by sme mali poskytnúť deťom príležitosť k dávaniu a k deleniu sa, hoci aj s malými vecami.
 • Odmala má dieťa vrodenú predispozíciu byť veľkorysý, slúžiť a pomáhať. Je potrebné smerovať tento prirodzený sklon k objaveniu potreby byť veľkorysý a k radosti, ktorá sa pri tom pociťuje.
 • Malé povinnosti pomáhajú pri výchove k štedrosti a zodpovednosti.

Aktivity v triede:

 1. Pozorujeme obrázok a dávame deťom nasledujúce otázky:
  • Kde sú deti?
  • Čo robí Lola?
  • Ako sa deti hrajú? Vedia uvoľniť miesto na hojdačke kamarátovi?
  • Ako sa pri tom cítia? Sú smutní alebo radostní?
 2. Zahráme sa v triede stoličkovú hru. (V kruhu pri hudbe bude vždy o jednu stoličku menej, ako je detí). Dieťa, ktorému sa neostane miesto, sa kvôli tomu nebude hnevať na svojho kamaráta, že mu obsadil stoličku.
 3. V skupinkách budeme niečo vyrábať. Navzájom si deti požičiavajú veci, ktoré potrebujú pri danej činnosti.

Aktivity doma:

 1. Spolu s dieťaťom sa porozprávajte o tom, čo vidíte na obrázku.
 2. Dávajte dieťaťu príležitosti podeliť sa o hračky s kamarátom. Veľa príležitostí prináša život v kruhu rodiny medzi súrodencami.
 3. Učte dieťa objavovať potreby druhých a navrhnite mu nejakú aktivitu, ktorou by mohol pomôcť druhým (starať sa o súrodenca, pomôcť domácimi prácami oteckovi alebo mamičke, navštíviť starých ľudí . . .)

 

Štedrosť II

Prvosienky (3-4 ročné) – Hrám sa so všetkými

Fialky (4-5 ročné) – Viem sa rozdeliť s druhými

Konvalinky (5-6 ročné) – Plním si svoje úlohy