Február

Čnosť: Spoločenský život  I

Prvosienky (3 – 4 ročné) – Pijem s čistými ústami

Úvod:

 • Deti sa učia spoločenskému životu najprv doma, až neskôr v škole. Rodina je prvá, ktorá musí ukázať správne zásady slušného správania, ktoré sa potom môžu rozvíjať v škole s učiteľkami a spolužiakmi.
 • Deťom musíme podať informáciu jasne a v správnom momente. Týmto spôsobom si deti osvojujú správanie ako zvyk. Aby sme ich naučili piť vodu s čistými ústami, musíme im to povedať práve vtedy, keď jedia, ústa majú zašpinené a chcú sa napiť. Deti sa učia a chápu veci vtedy, keď to samy vidia a počujú.
 • Deťom nedávame príliš veľa informácií naraz. Postupujeme pomaly a postupne pridávame ďalšie zásady. Napríklad keď chceme aby deti pili s čistými ústami, nehovoríme im to vtedy, keď si umývajú ruky pred jedlom.
 • Tieto zásady slušného správania nenadobudnú zo dňa na deň. Ale s trpezlivosťou v ich denných činnostiach podporujeme tieto návyky aby si ich osvojili. Neskôr sa stanú prirodzenou súčasťou ich života.

Aktivity v triede:

 1. Pozrieme si spoločne obrázok a deťom dáme tieto otázky:
  • Čo robí Lola?
  • Prečo si musíme umyť ústa predtým, ako sa ideme napiť?
  • Môžeme piť zo špinavého pohára? Prečo?
  • Je správne vziať pohár čistými rukami?
 2. Deťom to môžeme ukázať na praktickom príklade. Deti si namočia končeky prstov do farby. Potom ich požiadame, aby nám priniesli čistý papier. Sami sa presvedčia, aké dôležité je mať čisté ruky. (Baktérie sú neviditeľné, ale špinia rovnako ako farba.)
 3. S deťmi sa hráme v triede na jedáleň. Na papier si nakreslia tanier, pohár a príbor. Pripomenieme im, že keď sa pôjdu napiť, musia si utrieť ústa servítkou.

Aktivity doma:

 1. Porozprávajte sa o obrázku so svojím dieťaťom. Ukážte mu, koľko špiny sa zachytí na pohári, ak si neutrie ústa. Sám musí prísť na to, aké je to dôležité.
 2. Je rozumné postupne vypestovať u dieťaťa návyk na používanie servítky pri stolovaní. Ak dieťa prestiera na stôl, nesmie chýbať servítka.
 3. Dôležité je, aby vám dieťa vysvetlilo, prečo si treba umývať ruky.

Fialky (4 – 5 ročné) – Zodvihnem ruku keď prosím o slovo

Úvod:

 • Sociálny rozvoj detí sa začína v ich najbližšom prostredí: v prvom rade v ich rodine a potom v škole. Rodina je miestom, kde sa deti učia slušnému správaniu a dobrým spôsobom, ktoré potom v škole utužia vďaka príkladu učiteľov a spolužiakov.
 • Je dôležité, aby deti získali základné pravidlá spoločenského správania a to prostredníctvom návykov, ktoré budú postupne a s prirodzenosťou zapájať do svojho každodenného života.
 • Dobré návyky môžu deti získať len dobrým príkladom dospelých.
 • Je potrebné nezabudnúť uznať veľké úsilie, ktoré deti vynakladajú za účelom zlepšiť tieto návyky, lebo pre ne je uznanie to najdôležitejšie.

Aktivity v triede:

 1. Pozorujeme obrázok a deťom kladieme nasledovné otázky:
  • Čo robia deti na obrázku?
  • Prečo zdvíhajú ruky?
  • Je lepšie hovoriť jeden po druhom, alebo všetci naraz?
  • Čo máme robiť, keď niekto hovorí?
 2. Zahráme si s deťmi hru. Vylosujú si čísla a budú zdvíhať ruku, aby hovorili v poradí podľa im prideleného čísla. Týmto sa učia čakať, kým príde na nich rad.
 3. V kruhu keď deti navzájom zdieľajú svoje zážitky, ostatných povzbudzujeme, aby počúvali.

Aktivity doma:

 1. Pozorujte obrázok so svojím dieťaťom a porozprávajte sa s ním o ňom.
 2. Pri počúvaní CD alebo pozeraní DVD, kde sú dialógy, upozornite dieťa na to, že keď jeden hovorí, druhý počúva.
 3. Začnite hovoriť, keď vám dieťa niečo hovorí. Vysvetlite mu, že týmto spôsobom nikto nič nerozumie, keď všetci hovoria naraz.

Konvalinky (5 – 6 ročné) – Prosím si povolenie od dospelých

Úvod:

 • Je potrebné, aby sa deti postupne naučili vhodne správať v prostredí, v ktorom sa pohybujú. Rodičia a učitelia im ukazujú modely správania.
 • Na to, aby deti získali návyky ako sa dobre správať, je potrebné im nastaviť ciele, ktoré sú ľahko dosiahnuteľné. Najlepšia motivácia pre deti je dosahovať malé úspechy.
 • V prvom rade v rodine sa deti učia tomu, ako sa majú správať k dospelým. Každodenný život v rodine vedie deti k tomu, aby si zvykali žiadať povolenie na uskutočnenie činnosti, kedy vstať od stola, ako dlho môžu pozerať televízor atď.
 • Je tiež dôležité rozvíjať u deti návyk ako byť príjemný. Tento návyk sa získavajú opakovaním, to znamená byť milým veľakrát. Preto treba trvať na tom, aby si deti vypestovali návyk pozdraviť pri príchode (odchode) z domu, zo školy; hovoriť bez toho, aby kričali; neskákať do rečí.

Aktivity v triede:

 1. Pozorujeme obrázok a žiakom položíme tieto otázky:
  • Kto je na obrázku?
  • Čo chce urobiť Lola? Prosí o povolenie?
  • Kedy máme prosiť dospelých o povolenie?
 2. Môžeme s deťmi navodiť niekoľko situácií, kedy je potrebné si od dospelých vyžiadať povolenie.
 3. Hráme sa so slovami „prosím“ a „ďakujem“. Každé dieťa má kartičku, ktorá vyjadruje tieto slová. Učiteľka popíše rôzne situácie a deti zdvihnú správnu kartičku k danej situácii.

Aktivity doma:

 1. Pozorujte obrázok spolu so svojím dieťaťom.
 2. Vysvetlite mu, kedy je nutné prosiť o povolenie dospelých a prečo. Najúčinnejšie je to pripomenúť priamo v danej situácií, ktorá si to vyžaduje.
 3. Dajte návrh, pri akých situáciach je nutné prosiť o povolenie a akým spôsobom. Napr. „Môžem si pozrieť tento film?“ alebo „Môžem si dať tento cukrík?“