Október

Čnosť: PORIADOK  I

Prvosienky (3 – 4 ročné)

Úvod:

 • Vďaka poriadku máme viac času, zvyšuje sa naša aktivita, sme produktívnejší a pomáha nám dosiahnuť plánované ciele.
 • Poriadok nám zaisťuje pokoj, dôveru a istotu.
 • Deti potrebujú pociťovať uspokojenie z toho, že je poriadne , tým získava stabilitu v prostredí ktoré ho obklopuje. Výchova k poriadku, začína v ich vlastnom živote a to časom určeným na jedenie, spanie, hranie . . . – rytmus života dieťaťa, mu pomáha v jeho fyzickom, psychickom i duševnom živote.
 • Prvé tri roky je vhodným (citlivým) obdobím na to, aby si deti osvojili návyk na poriadok. Trojročné deti dobre vedia, že každá vec musí byť na svojom mieste.
 • Ako dosiahnuť, aby deti nechali veci na svojom mieste bez opakovaného napomínania? V prvom rade musia vedieť, aké miesto má každá vec. Potom treba byť trpezliví a vytrvalí v čase vyhradenom na upratovanie.
 • Aby mohli rozvinúť tento návyk poriadku, je dôležité ukázať im to , opakovať túto činnosť a robiť to spolu s nimi. Potrebujú, aby ich rodičia a staršie osoby im slúžili ako model, aby vedeli kde a ako sa ukladajú veci  vždy a tým istým spôsobom.
 • Na výchovu poriadku sú veľmi účinné reťazové udalosti. Napr. môžeme navrhnúť takúto postupnosť; keď prídu domov : pozdravia, dajú si tašku na miesto, odložia topánky a bundu, dajú si papuče, umyjú ruky. . .

Aktivity v triede:

 • Pozriem si obrázok a položím deťom nasledujúce otázky:
  • Čo vidíme na obrázku?
  • Čo robí Lola? Čo robí Sam?
  • Kam patria papiere ?
  • Kto koná správne?
 • Počas nasledujúcich 2 týždňov, môžeme navrhnúť nasledujúce povinnosti (úlohy):      pozbierať ostružlinky z ceruziek, prach z kriedy, zoradiť knižky . . . Nápomocné je mať po ruke metlu s lopatkou, handru. Každému dieťaťu pridelíme konkrétnu úlohu, alebo ich rozdelíme do skupiniek.
 • Učiteľka po rozhovore s deťmi dá červené body, ktoré sa môžu pripnúť. Vysvetlí, že tieto body znamenajú pozornosť a starostlivosť. Bodíky sa pripnú na miesta, kde býva najväčší neporiadok, napr. pri koši, pri tabuli, na stole. Tieto červené body majú pripomínať, že sa o tieto miesta treba obzvlášť starať počas týchto dvoch týždňov.

Aktivity doma:

 1. Pozrite si obrázok so svojím dieťaťom. Vysvetlite mu, že aj doma je dôležité udržiavať čistotu a poriadok. Spoločne sa môžete poprechádzať po byte a objavíte miesta, ktoré sú náchylnejšie na neporiadok ak sa o ne nestaráme.
 2. Ukáž svojmu dieťaťu, aby vedelo kde sa nachádza odpadový kôš ( triedený odpad).
 3. Môžeme sa zahrať, že roztrhaný papier pozbierame a zahodíme do koša.

 

Fialky (4 – 5 ročné)

Úvod:

 • Poriadok je jedna z hodnôt, ktorá je základom všetkých ľudských hodnôt. Poskytuje dôveru a istotu, zvyšuje efektívnosť práce. Mali by sme dbať na to, aby sa dieťa  naučilo žiť v návyku poriadku už od mala, a tým mu bude tento návyk pomáhať vyrásť na organizovanú osobu.
 • Výchova k poriadku je nevyhnutná na optimálny rozvoj dieťaťa a mal by začať od začiatku jeho života v týchto aspektoch: – harmonogram jedenia, harmonogram spánku, osobnej hygieny, harmonogram hrania.
 • Táto čnosť zjednodušuje rodinný život. Rodičia musia byť prví, ktorí žijú tieto čnosti a ktoré chcú dať svojím deťom. Deti všetko čo robia rodičia opakujú, napodobňujú, podvedome prijímajú. Je lepšie 1-krát vidieť ,ako 100-krát počuť. Pre deti v predškolskom veku sú najdôležitejší rodičia a preto najefektívnejšia výchova je tá, ktorú dostanú doma.
 • Preto je nevyhnutné stanoviť si normy správania, ktorými sa riadime v rodinnom živote. Zjednodušujú príjemnú rodinnú atmosféru.
 • Od mala je potrebné dbať o to, aby dieťa žilo v poriadku.

Aktivity v triede:

 • Pozriem si obrázok a položím deťom nasledujúce otázky:
  • V akom stave je trieda?
  • Kde sa nachádzajú predmety v triede? Sú uložené na svojom mieste?
  • Čo robí Sam a Lola?
 • V triede s deťmi si určíme služby, kto bude mať čo na starosti ( môžeme vytvoriť aj skupinky). Za danú úlohu zodpovedá. Napr: spláchnuté WC, upratané topánky, zavesené bundičky, stoličky za stolom, poukladané knižky, hračky, papiere zo zeme,zhasnuté svetlo . . .
 • Spolu s deťmi sa môžeme poprechádzať po triede ( škôlke) a nájsť miesta, ktoré sú najviac náchylné na neporiadok a rozhádzanie. Na tieto miesta dáme červenú značku „pozor“. Pomáha nám to pripomínať, že tu zvlášť treba dávať pozor na poriadok.

Aktivity doma:

 • Pozrite si obrázok spolu s dieťaťom a porozprávajte sa s ním, že aj doma tak ako v škôlke, musíme sa starať, aby bolo okolo nás  čisto a upratané. Nezáleží to len na pani  učiteľke alebo rodičovi. Je to úloha všetkých členov domácnosti.
 • Poprechádzajte sa s dieťaťom po byte a nájdite spoločne miesta, ktoré sú najviac vystavené na zašpinenie a neporiadok.
 • Ukážte svojmu dieťaťu kde býva odložená metlička s lopatkou ( zadovážte malu ). Návyk zametania od malička.
 • Konkretizujte s dieťaťom, aké veci bude robiť. Najlepšie je, aby si vybralo samo, my len môžeme poprípade usmerniť. Byť vytrvalý a dohliadať na vykonanie danej činnosti. Stačí, keď je to len jedna činnosť.

Konvalinky (5 – 6 ročné)

Úvod:

 • Poriadok je jedna z hodnôt, ktorá je základom všetkých ľudských hodnôt. Poskytuje dôveru a istotu, zvyšuje efektívnosť práce. mali by sme dbať na to, aby dieťa sa naučilo žiť v návyku poriadku už od mala a aby mu tento návyk pomáhal vyrásť na organizovanú osobu.
 • Dieťa treba učiť (ukázať) poriadku v aspektoch blízke dieťaťu.Jeho denný režim, hračky, oblečenie . . . mať nejaké jednoduché normy, ktoré dieťa potrebuje pre svoj vývin.
 • Je dôležité, aby dieťa upratovalo samo. Dospelí majú vo zvyku, aby čím skôr bolo upratané, upratať za deti. Treba mať však trpezlivosť s deťmi a nechať ich, aby si to urobili samé a tým získavali zručnosť a vlastné povedomie úspechu.
 • Aby sa rozvinul u deti návyk poriadku, je dôležité aby mali pred sebou model tohto poriadku. Či už u rodičov, starých rodičov, učiteľov, blízkych ľudí. Musí im byť jasné, kde a ako sa veci upratujú (každá vec svoje miesto).
 • Dôležité je ohodnotiť svoje dieťa spolu s ním a tým mu dáme na vedomie, čo urobil dobre a v čom sa má zlepšiť. Ukázať mu, že si jeho námahu vážime a že nám na ňom ako pracuje záleží. (Bohu sa nepodarky nedávajú).

Aktivity v triede:

 • Pozorujeme obrázok a pýtame sa nasledujúce otázky :
  • Ktoré veci nie sú upratané na stole?
  • Má každá vec svoje miesto?
  • Kde sa ukladajú oblečenie, knihy, hračky?
  • Kam si ukladáš svoje veci doma a v škole?
 • Hráme sa s deťmi, že každá vec má svoje miesto. Rozdelíme triedu na dve skupiny. Prvá skupina rozhádže celú miestnosť ( stoly, stoličky…), zatiaľ čo druhá skupina bude mať zavreté oči. Keď si druhá skupina otvorí oči, povie čo má kde miesto a tí z prvej skupiny to budú musieť vrátiť na miesto.
 • Môžeme sa poprechádzať a popozerať  s deťmi po škôlke. Budeme vnímaví, čo kde má svoje miesto.

Aktivity doma:

 • Požiadajte dieťa ,aby ti povedalo čo vidí na obrázku a porozprávalo čo robili v škôlke.
 • Ukážte svojmu dieťaťu, kde máte kôš. Je dobre, keď má dieťa aj vo svojej izbe  kôš na odpadky aby doň mohlo vhadzovať. Tak si lepšie zapamätá.
 • Môžete sa hrať hru : hádzanie papierových loptičiek do koša.

 

PORIADOK  II

Prvosienky

Poupratujem po sebe, keď sa dohrám.

Pamätaj:

 • Deti potrebujú poriadok a stabilitu v prostredí v ktorom žijú.
 • Už ako 3-ročné dobre vedia, že každá vec má svoje miesto.
 • Preto je veľmi dôležité, aby sme ukladali veci vždy na svoje miesto.
 • Deti ptrebujú príklad rodičov a učiteľov (dospelých), aby ich sprevádzali v tomto procese osvojovania.

Aktivty v triede:

 • Čo robí Lola a Sam?
 • Odkladá Sam veci na svoje miesto?  Lola? Kto robí správne?
 • Viem kam odkladám  veci v triede? Má každá hračka svoje miesto?
 • Môžem nechať farbičky na stole, keď dokončím prácu?

Aktivity doma:

 • Porozprávajte sa o tom, čo vidíte na obrázku. Dbajte na to, aby si vaše dieťa odložilo na miesto tomu vyhradené.
 • Môžete využiť situáciu každodenného života, aby dieťa spolupracovalo a nechávalo veci na mieste tomu určenom (servítky, špinavé prádlo. . .)
 • Taktiež sa môžete zahrať hru, kde premiestnite veci a dieťa ich správne uloží, kam patria. Je dôležité, aby dieťa bolo isté kam veci patria a aby z hry malo dobrý zážitok.

 

Fialky

Umývam si ruky, keď to potrebujem.

Pamätaj:

 • Poriadok, je čnosť, ktorá slúži na rozvíjanie ostatných čností (hodnôt).
 • Poriadok získavame dennými činnosťami, ktoré robíme – denný režim; vytvorenie stabilného návyku.
 • Je dôležité si určiť normy správania a činnosti, ktoré pomáhajú aby sa dosiahol poriadok v rodinnom spolunažívaní.
 • Život sa stane ľahším, ak sa už od mala deti naučia poriadku.

Aktivity v triede:

 • Pozorujem obrázok . . .
 • Čo robí Sam?
 • Je dôležité si umývať ruky? A kedy?
 • Čo sa môže stať, keď budem mať ruky špinavé?

 

 • Môžeme použiť názorové kartičky : PREDTÝM, TERAZ, POTOM napr. pri umývani rúk. (špinavé ruky, umývanie rúk – správne umývanie, šetrenie s vodou, mydlom, technika umývanie, nie len tak hala bala a nakoniec čisté ruky). Porovnať ruky pred a po.
 • Poukážeme na situácie, kedy je nutné umývať si ruky. Napr.: pred jedením, po toalete, ranná hygiena, večerná hygiena. . .
 • Opäť môžeme ďalej pracovať na návyku – odkladanie veci na svoje miesto.

Aktivity doma:

 • Spolu so svojim dieťaťom sa porozprávajte o tom, čo vidíte na obrázku. Aké sú príležitosti pri ktorých si umývame ruky? Kedy je nevyhnutné si ruky umývať doma, v škole?
 • Môžete dieťa poveriť, aby počas tohto obdobia pripomínal ostatným členom rodiny, aby si umyli ruky  po tom ako prídu domov, pred jedením . . . Na začiatku mu budete musiet túto službu pripomínať.
 • Keď si dieťa umýva ruky, využite túto situáciu a spolu s ním si umývajte ruky. Zahrajte sa s ním, koho ruky sú čistejšie.

 

Konvalinky

Som vždy čistý a upravený.

Pamätaj.

 • Ak dieťa už od malého veku vedieme k poriadku, uľahčí mu to neskôr život.
 • Tento návyk treba začať u dieťaťa rozvíjať formou, ktorá mu je blízka: upratovanie hračiek, naplánovanie času . . .
 • Je dôležité, aby si deti sami upratovali a nie rodičia za nich.
 • Dospelí im však majú ukázať modely poriadku a zároveň rešpektovať ich detské kritéria.
 • Pozitívne podporovať dieťa, keď sa snaží o poriadok.

Aktivity v triede:

 • Pozrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
  • Ako vyzerá Sam na obrázku? Je špinavý?
  • Aké predmety sa nachádzajú na obrázku?
  • Ktoré z nich potrebujeme na to, aby sme boli čistí?
  • Kedy ich používame?
 • Deti si môžu vymodelovať z plasteliny veci, ktoré im pomáhajú byť čistými a upravenými. Potom porozprávajú druhým deťom o tom, čo vytvorili a na čo to slúži.
 • Hráme s detmi scénky. Deti predstavujú scénky z každodenného života súvisiace s hygienou/ čistotou: česanie, čistenie topánok, umývanie zubov, sprchovanie, . . .

Aktivity doma:

 • Spolu s dieťaťom si pozrite obrázok. Spýtajte sa ho, ktoré predmety z obrázka používa doma na to, aby bol čistý a upravený, kedy a prečo ich musí používať.
 • Musíte sa usilovať o to, aby vaše dieťa postupne získavalo hygienické návyky: umývanie rúk pred jedlom, čistenie zubov, atď. Dohodnite sa s ním a nastavte mu malé ciele.
 • Vaše dieťa môže mať toaletnú tašku so zubnou kefkou, hrebeňom a iným predmetom, ktorý si myslíte že by bol vhodný. Dieťa bude rado, že to má a pomôže mu to získať návyk poriadku a čistoty.