Október

Čnosť: PORIADOK  I

Prvosienky (3. – 4. ročné)

Úvod:

 • Vďaka poriadku máme viac času, zvyšuje sa naša aktivita, sme produktívnejší a pomáha nám dosiahnuť plánované ciele.
 • Poriadok nám zaisťuje pokoj, dôveru a istotu.
 • Duša potrebuje pociťovať uspokojenie z toho, že je poriadne , tým získava stabilitu v prostredí, ktoré ho obklopuje. Výchova k poriadku začína v ich vlastnom živote, a to časom určeným na jedenie, spanie, hranie . . . – rytmus života dieťaťa mu pomáha v jeho fyzickom i psychickom živote.
 • Prvé tri roky sú vhodným (citlivým) obdobím na to, aby si deti osvojili návyk na poriadok. Trojročné deti dobre vedia, že každá vec musí byť na svojom mieste.
 • Ako dosiahnuť, aby deti odkladali veci na svoje miesto bez opakovaného napomínania? V prvom rade musia vedieť, aké miesto má každá vec. Potom treba byť trpezliví a vytrvalí v čase vyhradenom na upratovanie.
 • Aby mohli rozvinúť tento návyk poriadku, je dôležité ukázať im to  opakovať túto činnosť a robiť to spolu s nimi. Potrebujú, aby im rodičia a staršie osoby slúžili ako model, aby vedeli kde a ako sa ukladajú veci. Vždy tým istým spôsobom.
 • Na výchovu k poriadku sú veľmi účinné reťazové udalosti. Napr. môžeme navrhnúť takúto postupnosť činností po príchode domov  : pozdravia, dajú si tašku na miesto, odložia topánky a bundu, dajú si papuče, umyjú ruky. . .

Aktivity v triede:

 • Pozriem si obrázok a položím deťom nasledujúce otázky:
  • Čo vidíme na obrázku?
  • Čo robí Lola? Čo robí Sam?
  • Kam patria papiere ?
  • Kto koná správne?
 • Počas najbližších 2 týždňov, môžeme navrhnúť nasledujúce povinnosti (úlohy):      pozbierať ostružlinky z ceruziek, prach z kriedy, zoradiť knižky . . . Nápomocné je mať po ruke metlu s lopatkou, handru. Každému dieťaťu pridelíme konkrétnu úlohu alebo ich rozdelíme do skupiniek.
 • Učiteľka po rozhovore s deťmi dá červené body, ktoré sa môžu pripnúť. Vysvetlí, že tieto body znamenajú pozornosť a starostlivosť. Bodíky sa pripnú na miesta, kde býva najväčší neporiadok, napr. pri koši, pri tabuli, na stole. Tieto červené body majú pripomínať, že sa o tieto miesta treba obzvlášť starať počas týchto dvoch týždňov.

Aktivity doma:

 1. Pozrite si obrázok so svojím dieťaťom. Vysvetlite mu, že aj doma je dôležité udržiavať čistotu a poriadok. Spoločne sa môžete poprechádzať po byte a objavíte miesta, ktoré sú náchylnejšie na neporiadok, ak sa o ne nestaráme.
 2. Ukážte svojmu dieťaťu( aby vedelo), kde sa nachádza odpadový kôš (triedený odpad).
 3. Môžeme sa zahrať, že roztrhaný papier pozbierame a zahodíme do koša.

 

Fialky (4. – 5. ročné)

Úvod:

 • Poriadok je jedna z hodnôt, ktorá je základom všetkých ľudských hodnôt. Poskytuje dôveru a istotu, zvyšuje efektívnosť práce. Mali by sme dbať na to, aby sa dieťa  naučilo žiť v návyku poriadku už odmala, pretože tomu pomáha vyrásť na organizovanú osobu.
 • Výchova k poriadku je nevyhnutná na optimálny rozvoj dieťaťa a mala (výchova) by začať od začiatku jeho života v týchto aspektoch:  harmonogram jedenia, harmonogram spánku, osobnej hygieny, harmonogram hrania.
 • Táto čnosť zjednodušuje rodinný život. Rodičia musia byť prví, ktorí žijú tieto čnosti a  chcú ich odovzdať  svojim deťom. Deti opakujú všetko čo robia rodičia, napodobňujú, podvedome prijímajú. Je lepšie 1-krát vidieť ako 100-krát počuť. Pre deti v predškolskom veku sú najdôležitejší rodičia, a preto najefektívnejšia výchova je tá, ktorú dostanú doma.
 • Preto je nevyhnutné stanoviť si normy správania, ktorými sa riadime v rodinnom živote. Vytvárajú príjemnú rodinnú atmosféru.
 • Odmala je potrebné dbať o to, aby dieťa žilo v poriadku.

Aktivity v triede:

 • Pozriem si obrázok a položím deťom nasledujúce otázky:
  • V akom stave je trieda?
  • Kde sa nachádzajú predmety v triede? Sú uložené na svojom mieste?
  • Čo robí Sam a Lola?
 • V triede si s deťmi určíme služby, kto bude mať čo na starosti (môžeme vytvoriť aj skupinky). Za danú úlohu zodpovedá. Napr: spláchnuté WC, upratané topánky, zavesené bundičky, stoličky za stolom, poukladané knižky, hračky, papiere zo zeme, zhasnuté svetlo . . .
 • Spolu s deťmi sa môžeme poprechádzať po triede (škôlke) a nájsť miesta, ktoré sú najviac náchylné na neporiadok . Na tieto miesta dáme červenú značku „pozor“. Pripomína nám to pripomínať, že tu zvlášť treba dávať pozor na poriadok.

Aktivity doma:

 • Pozrite si obrázok spolu s dieťaťom a porozprávajte sa s ním, že aj doma (tak ako v škôlke),sa musíme starať, aby bolo okolo nás  čisto a upratané. Nezáleží to len na pani  učiteľke alebo rodičovi. Je to úloha všetkých členov domácnosti.
 • Poprechádzajte sa s dieťaťom po byte a nájdite spoločne miesta, ktoré sú najviac vystavené riziku znečistenia a neporiadku.
 • Ukážte svojmu dieťaťu, kde býva odložená metlička s lopatkou (zadovážte malú). Vytvoríte návyk zametania odmalička.
 • Konkretizujte s dieťaťom, aké veci bude robiť. Najlepšie je, aby si vybralo samo. My len môžeme usmerniť, byť vytrvalí a dohliadať na vykonanie danej činnosti. Stačí, keď je to len jedna činnosť.

Konvalinky (5. – 6. ročné)

Úvod:

 • Poriadok je jedna z hodnôt, ktorá je základom všetkých ľudských hodnôt. Poskytuje dôveru a istotu, zvyšuje efektívnosť práce. Mali by sme dbať na to, aby sa dieťa  naučilo žiť v návyku poriadku už odmala a aby mu tento návyk pomáhal vyrásť na organizovanú osobu.
 • Dieťa treba učiť poriadku v aspektoch blízkych dieťaťu. Jeho denný režim, hračky, oblečenie . . . mať nejaké jednoduché normy, ktoré dieťa potrebuje pre svoj vývin.
 • Je dôležité, aby dieťa upratovalo samo. Dospelí majú vo zvyku, aby čím skôr bolo upratané, upratať za deti. Treba mať však trpezlivosť s deťmi a nechať ich, aby si to urobili samy a tým získavali zručnosť a vlastné povedomie úspechu.
 • Aby sa rozvinul u deti návyk poriadku, je dôležité aby mali pred sebou model tohto poriadku. Či už u rodičov, starých rodičov, učiteľov, blízkych ľudí. Musí im byť jasné, kde a ako sa veci upratujú (každá vec má svoje miesto).
 • Dôležité je ohodnotiť dieťa spolu s ním.  Tým mu dáme na vedomie, čo urobilo dobre a v čom sa má zlepšiť. Ukázať mu, že si jeho námahu vážime a že nám záleží na ňom ako pracuje. (Bohu sa nepodarky nedávajú).

Aktivity v triede:

 • Pozorujeme obrázok a pýtame sa nasledujúce otázky:
  • Ktoré veci nie sú upratané na stole?
  • Má každá vec svoje miesto?
  • Kde sa ukladajú oblečenie, knihy, hračky?
  • Kam si ukladáš svoje veci doma a v škole?
 • Hráme sa s deťmi, že každá vec má svoje miesto. Rozdelíme triedu na dve skupiny. Prvá skupina rozhádže celú miestnosť (stoly, stoličky…), zatiaľ čo druhá skupina bude mať zavreté oči. Keď si druhá skupina otvorí oči, povie, čo má kde miesto, a tí z prvej skupiny to budú musieť vrátiť na miesto.
 • Môžeme sa poprechádzať a popozerať  s deťmi po škôlke. Budeme vnímaví, čo kde má svoje miesto.

Aktivity doma:

 • Požiadajte dieťa, aby vám povedalo, čo vidí na obrázku, a porozprávalo, čo robili v škôlke.
 • Ukážte svojmu dieťaťu, kde máte kôš. Je dobre, keď má dieťa aj vo svojej izbe  kôš na odpadky, aby ich doň mohlo vhadzovať. Tak si to lepšie zapamätá.
 • Môžete sa hrať hru: hádzanie papierových loptičiek do koša.

 

PORIADOK  II

Prvosienky

Poupratujem po sebe, keď sa dohrám.

Pamätaj:

 • Deti potrebujú poriadok a stabilitu v prostredí, v ktorom žijú.
 • Už ako 3-ročné dobre vedia, že každá vec má svoje miesto.
 • Preto je veľmi dôležité, aby sme ukladali veci vždy na svoje miesto.
 • Deti potrebujú príklad rodičov a učiteľov (dospelých), aby ich sprevádzali v tomto procese osvojovania.

Aktivity v triede:

 • Čo robí Lola a Sam?
 • Odkladá Sam veci na svoje miesto? A čo  Lola? Kto robí správne?
 • Viem, kam odkladám  veci v triede? Má každá hračka svoje miesto?
 • Môžem nechať farbičky na stole, keď dokončím prácu?

Aktivity doma:

 • Porozprávajte sa o tom, čo vidíte na obrázku. Dbajte na to, aby si vaše dieťa odložilo veci na miesto tomu vyhradené.
 • Môžete využiť situáciu každodenného života, aby dieťa spolupracovalo a nechávalo veci na určenom mieste (servítky, špinavé prádlo. . .)
 • Taktiež sa môžete zahrať hru, kde premiestnite veci a dieťa ich správne uloží, kam patria. Je dôležité, aby si dieťa bolo isté, kam veci patria, a aby z hry malo dobrý zážitok.

 

Fialky

Umývam si ruky, keď to potrebujem.

Pamätaj:

 • Poriadok je čnosť, ktorá slúži na rozvíjanie ostatných čností (hodnôt).
 • Poriadok získavame činnosťami vykonávanými na dennej báze, vytváraním stabilného návyku.
 • Je dôležité si určiť normy správania a činnosti, ktoré pomáhajú, aby sa dosiahol poriadok v rodinnom spolunažívaní.
 • Život sa stane ľahším, ak sa už odmala deti naučia poriadku.

Aktivity v triede:

 • Pozorujem obrázok . . .
 • Čo robí Sam?
 • Je dôležité si umývať ruky? Kedy?
 • Čo sa môže stať, keď budem mať ruky špinavé?

 

 • Môžeme použiť názorné kartičky: PREDTÝM, TERAZ, POTOM napr. pri umývaní rúk (špinavé ruky, umývanie rúk – správne umývanie, šetrenie vodou, mydlom, technika umývania, nie len tak hala bala a nakoniec čisté ruky). Porovnať ruky pred umytím a po ňom.
 • Poukážeme na situácie, kedy je nutné umývať si ruky. Napr.: pred jedením, po toalete, ranná hygiena, večerná hygiena. . .
 • Opäť môžeme ďalej pracovať na návyku – odkladanie vecí na ich miesta.

Aktivity doma:

 • Spolu so svojím dieťaťom sa porozprávajte o tom, čo vidíte na obrázku. Aké sú príležitosti pri ktorých si umývame ruky? Kedy je nevyhnutné si ruky umývať doma, v škole?
 • Môžete dieťa poveriť, aby počas tohto obdobia pripomínal ostatným členom rodiny, aby si umyli ruky  po tom ako prídu domov, pred jedením a pod. Na začiatku mu budete musieť túto službu pripomínať.
 • Keď si dieťa umýva ruky, využite túto situáciu a spolu s ním si umývajte ruky. Zahrajte sa s ním, čie ruky sú čistejšie.

 

Konvalinky

Som vždy čistý a upravený.

Pamätaj.

 • Ak dieťa už od malého veku vedieme k poriadku, uľahčí mu to neskôr život.
 • Tento návyk treba začať u dieťaťa rozvíjať formou, ktorá mu je blízka: upratovanie hračiek, naplánovanie času . . .
 • Je dôležité, aby si deti samy upratovali a nie rodičia za nich.
 • Dospelí im však majú ukázať modely poriadku a zároveň rešpektovať ich detské kritéria.
 • Pozitívne podporovať dieťa, keď sa snaží o poriadok.

Aktivity v triede:

 • Pozrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
  • Ako vyzerá Sam na obrázku? Je špinavý?
  • Aké predmety sa nachádzajú na obrázku?
  • Ktoré z nich potrebujeme na to, aby sme boli čistí?
  • Kedy ich používame?
 • Deti si môžu vymodelovať z plastelíny veci, ktoré im pomáhajú byť čistými a upravenými. Potom porozprávajú druhým deťom o tom, čo vytvorili a na čo to slúži.
 • Hráme s deťmi scénky. Deti predstavujú scénky z každodenného života súvisiace s hygienou čistotou: česanie, čistenie topánok, umývanie zubov, sprchovanie . . .

Aktivity doma:

 • Spolu s dieťaťom si pozrite obrázok. Spýtajte sa ho, ktoré predmety z obrázka používa doma na to, aby bol čistý a upravený, kedy a prečo ich musí používať.
 • Musíte sa usilovať o to, aby vaše dieťa postupne získavalo hygienické návyky: umývanie rúk pred jedlom, čistenie zubov, atď. Dohodnite sa s ním a nastavte mu malé ciele.
 • Vaše dieťa môže mať toaletnú tašku so zubnou kefkou, hrebeňom a iným predmetom, ktorý si myslíte že by bol vhodný. Dieťa bude rado, že to má, a pomôže mu to získať návyk poriadku a čistoty.