September

Milí rodičia,

vítam Vás na našej spoločnej ceste k „rastu“. Spolu s deťmi sa budeme usilovať každý mesiac si osvojiť jednu z čností. Inšpirujeme sa zo španielskeho originálu “ Vamos creciendo“. Je to systematický plán vzdelávania v hodnotách koncipovaný pre žiakov materských škôl. Rodina je doménou pre rozvoj a nadobúdanie týchto hodnôt a škola má za úlohu posilňovať činnosť rodičov.

Ale, nie je dieťa v materskej škole veľmi mladé na to, aby sme ho vychovávali k hodnotám (čnostiam)? Môžeme ho vzdelávať predtým ako začne používať kritické myslenie?

Vychovávať a vzdelávať znamená pomáhať dieťaťu rozvíjať svoje schopnosti a prekonávať svoje obmedzenia. Výchova v čnostiach znamená vytvárať u človeka sériu postojov a správaní, ktoré mu umožnia konať za seba samého a adekvátne reagovať na sociálne výzvy. Takáto výchova mu má poskytnúť istotu a autonómiu pri prispôsobovaní sa prostrediu a kritické zmýšľanie, ktoré mu pomôže pri rozvíjaní jeho slobody.

Výchova v oblasti hodnôt sa musí u dieťaťa začať už od jeho narodenia, za predpokladu získania tých návykov, ktoré ho zdokonalia ako osobu. Iba pri neustálom opakovaní pozitívnych činov, podporovaných príkladom dospelých (rodičov, učiteľov), budeme vytvárať stabilné návyky, ktoré budú základom čnosti. V tomto skorom veku sa nachádzajú optimálne momenty – citlivé obdobia – na konkrétne učenie, ktoré sa musí využívať na rozvoj návyku poriadku, poslušnosti, úprimnosti atď.

Vieme, že v každom okamihu vývinu dieťaťa môžeme potvrdiť, že rodina je najpodstatnejšou a najovplyvniteľnejšou oblasťou pre formovanie v hodnotách a práve v predškolskej fáze dieťaťa je úloha rodičov najdôležitejšia. Rodičia majú veľa príležitostí vychovávať svoje deti cez bežné situácie rodinného života, učia ich, aby konali správne,       a sú im vzormi cez dobrý príklad a nie len slovami. Dieťa sa naučí to, čo žije.

Jednotná spolupráca medzi rodinou a školou je kľúčom k vytváraniu pozitívnych návykov u detí. Ako doma, tak i v škole musí dieťa vykonávať rovnaké alebo podobné činnosti poriadku, poslušnosti  atď. S cieľom uľahčiť túto jednotu činnosti je práve tento program „Rastieme“ pre žiakov materskej školy zameraný na rodičov a učiteľov. Časť jej účinnosti spočíva v tom, že sa z nej pracuje súčasne doma aj v škole.

Nakoniec je dôležité mať na pamäti, že vzdelávanie v čnostiach nie je pridaným bonusom, ale že sa harmonicky integruje do všetkých oblastí učebných osnov predškolského vzdelania.

Pracovné listy „Rastieme“ je systematický plán vzdelávania v hodnotách koncipovaný pre žiakov materských škôl. Pracovný list je pre každý ročník a zaoberá sa deviatimi čnosťami (jedna čnosť na mesiac) a to: poriadok, poslušnosť, veľkorysosť, práca, spoločenský život, pevnosť charakteru (odvaha), úprimnosť, radosť a rešpektovanie prírody. Tieto hodnoty boli vypracované postupne, systematickým spôsobom, zohľadňujúc psychologické charakteristiky deti.

Spolu budeme mať sedemnásť kapitol, v ktorých sa odvíjajú ciele stanovené pre daný ročník. Jedna čnosť sa rozoberá v dvoch kapitolách a predstavuje dvojtýždňový cieľ, ktorý sa vykonáva v materskej škole a doma.

Sprevádzať nás budú dve postavičky – Lola a Sam.

S pozdravom,

Maruška