Podporili nás

 • Nadácia ZSE
  Nadácia ZSE

  2021

  Ďakujeme Nadácii ZSE za finančnú podporu, ktorú sme využili na realizáciu pocitového (senzomotorického) chodníka pre deti v MŠ.

  2020

  Ďakujeme Nadácii ZSE za finančnú podporu, ktorú sme využili na realizáciu „outdoorovej triedy“ pre deti v MŠ.


 • Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“

  2021

  Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členovo inkluzívneho tímov.

  Cieľom národného projektu je implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov, zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

  Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ pre našu materskú školu zabezpečil konkrétne štyri pracovné miesta v rámci pracovných pozícií pre dvoch pedagogických asistentov a dvoch členov inkluzívneho tímu (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg).

  Aktuálne sa v našej materskej škole nachádzajú jeden pedagogický asistent, ktorý je spoluúčastník na dosahovaní výchovno-vzdelávacích cieľov v rámci výchov-vzdelávacieho procesu; školský špeciálny pedagóg, ktorý poskytuje odborné konzultácie nielen pre zamestnancov ale i pre rodičov, realizuje aktivity zamerané na zlepšenie vzniknutej problematiky, vypracováva individuálny výchovno-vzdelávací plán.

  Viac sa dočítate na: https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/logotypy-a-manual-pre-informovanie-a-publicitu

  Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

  Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

  Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

  Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk


 • Boni Fructi – Školský program

  2021, 2020, 2019, 2018

  Ďakujeme spoločnosti Boni Fructi za podporu cez „Školský program“ a školské ovocie.


 • Nadácia Pontis – Naše mesto

  2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013

  Ďakujeme Nadácii Pontis a podujatiu Naše mesto, že nám už mnoho rokov pomáhajú revitalizovať školský dvor a pripravovať každoročné podujatie pre deti „Noc v škôlke“.


 • Bratislavský samosprávny kraj
  Bratislavský samosprávny kraj

  2020

  Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil revitalizáciu školského dvora zakúpením herného prvku – lanovej pyramídy.

  Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za individuálnu dotáciu v roku 2020, ktorú sme využili na zakúpenie a inštaláciu lanovej pyramídy v prednej časti školského dvora.

  Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.


  2017, 2015

  Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil projekt výstavby „Ekotriedy“ na školskom dvore.

  Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu , ktorú sme využili na výstavbu Ekotriedy na školskom dvore.


 • #KtoPomozeSlovensku
  #KtoPomozeSlovensku

  2020

  Ďakujeme ktopomozeslovensku.sk za dezinfekčné pomôcky.


 • Svet plastelíny

  2020, 2019

  Ďakujeme svetplasteliny.sk za dotáciu na nákup kvalitnej plastelíny.


 • Hlavné mesto SR Bratislava

  2019

  Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za finančnú pomoc, ktorú sme využili na dobudovanie dopadovej plochy pod lanovou dráhou na škôlkárskom dvore.


 • Nadácia Pontis – Advokáti pro bono

  2019

  Ďakujeme Nadácii Pontis za pomoc cez program „Advokáti pro bono“.


 • LEAF

  2019

  Ďakujeme organizácii LEAF za expertné poradenstvo „pro bono“ cez Program expertného dobrovoľníctva.


 • IBM

  2018

  Ďakujeme spoločnosti IBM za nákup elektrotechniky (interaktívnej tabule) potrebnej na výučbu detí.


 • Nadácia Volkswagen Slovakia

  2018, 2017

  Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu a realizáciu Lanovej dráhy v našej materskej škole.


  2016

  Ďakujeme Nadácii Volkswagen za finančný príspevok na nákup hier a pomôcok na akciu „Hravé popoludnie s rodičmi“.


 • Nadácia VÚB

  2016

  Nadácia VÚB finančne podporila revitalizáciu školského dvora zakúpením  prekážkovej dráhy.


 • Premeňme našu škôlku na miesto, kde sa tajomstvo Boha spája s tajomstvom dieťaťa

  Vďaka projektu Konferencie biskupov Slovenska a nadácie Renovabis naša materská škola získala financie, ktoré môže využiť v dvoch sekciách.

  Jednou z nich je realizácia kurzu Katechéz Dobrého pastiera pre 4 pani učiteľky. Veríme, že aktívnym zapojením sa pedagógov našej materskej školy budeme vedieť v deťoch zanechať Božiu stopu pomocou nových vzdelávacích prístupov, ktoré svojím charakterom pomáhajú priblížiť tajomstvo Krista. Ako prínos považujeme prepojenie Náboženskej výchovy s prvkami výchovou Márie Montessori. Vzhľadom na to, že naša materská škola je vedená komunitnou formou vnímame veľký dopad KDP nielen na samotné deti navštevujúce materskú školu, ale aj na ich rodičov a súrodencov skrze pôsobenie Ducha svätého.

  Aby sme mohli naplniť výzvu sv. Filipa Neriho „Buďte dobrí, ak môžete!“, ktorá má dva rozmery: priamu výchovu deti prostredníctvom aktivít zameraných na budovanie čností, ako aj na vydávanie svedectva poctivou správou materskej školy a zodpovednou prípravou pedagógov, je však nevyhnutne potrebná obnova výpočtovej techniky škôlky. Práve vďaka tomuto projektu Ranovabis sa nám podarilo zaobstarať počítače, pre plnohodnotnú prípravu pani učiteliek, Interaktívny dotykový monitor do jednej triedy, a pripojenie celej materskej školy na WiFi.

 • Nadácia SLSP a Raiffeisen banka

  2016, 2015

  Ďakujeme Nadácii SLSP a Raiffeisen banke za finančnú podporu pri revitalizácii pieskoviska na školskom dvore.