Zápis detí do Materskej školy sv. Filipa Neriho na školský rok 2022/2023

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2022/2023

Riaditeľka Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, v zmysle § 59 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a v zmysle Podmienok prijímania detí do katolíckej materskej školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou, oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2022 sa budú prijímať

  • elektronicky, e-mailom:      01. 05. 2022 – 31. 05. 2022  msfilipaneriho@gmail.com alebo na elektronickú schránku MŠ
  • edupage: https://msfilipaneriho.edupage.org/register/
  • poštou, na adresu:               MŠ sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, 84103 Bratislava
  • osobne, v areáli MŠ:            10. a 11. mája 2022 od 13.30 do 17.00

Čas osobného podania žiadosti si rezervujte  http://www.msfilipaneriho.sk

Pri osobnom odovzdaní žiadosti je potrebné dodržať hygienicko-epidemiologické opatrenia v súlade s aktuálnymi usmerneniami MŠVVaŠ SR. Zápis prebieha bez osobnej prítomnosti detí.

Podmienky prijatia:

Podľa § 59 ods. 1 a 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov  veku a prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dovŕšilo k 1. 9. 2022 päť rokov veku). Riaditeľka prijíma deti do výšky kapacity materskej školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

Ďalšie dohodnuté podmienky prijímania:

  • spôsobilé dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré má predĺženú povinnú školskú dochádzku
  • dieťa, ktoré spĺňa základné hygienické a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne vie jesť lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
  • dieťa z rodiny, ktorých rodičia súhlasia s výchovou  v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom,
  • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu.

Poznámka:

 Žiadosti si môžete stiahnuť z webovej stránky  www.msfilipaneriho.sk

prípadne osobne prevziať v materskej škole.  Môžete použiť aj vlastný formulár žiadosti obsahujúci údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) školského zákona.

Povinnou prílohou žiadosti je aj Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (o spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie), súčasťou je aj informácia o očkovaní dieťaťa.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyžaduje sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Od dieťaťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31. 08. 2022 vyžadujeme aj informáciu o spádovej MŠ (podľa adresy trvalého bydliska dieťaťa).

Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje podľa dohodnutých podmienok.

Žiadosť podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 14 písm. a) a § 38 ods. 6 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v spojení s § 59 ods. 1, 2, 4, 7, 10 a 11zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  po posúdení splnenia podmienok na prijatie dieťaťa do MŠ najneskôr do 15. 6. 2022.

V súlade s § 59 ods. 8 školského zákona počas prvých troch mesiacov po nástupe dieťaťa do MŠ automaticky prebieha adaptačný, príp. diagnostický pobyt.

V Bratislave 30. 03. 2022

Žilincová Júlia

Pridaj komentár