Poradné orgány

Poradnými orgánmi riaditeľky materskej školy, podľa § 2 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole, sú pedagogická rada a metodické združenie.

Okrem poradných orgánov ustanovených vyššie uvedenou vyhláškou Ministerstva školstva, športu, vedy a výskumu Slovenskej republiky, v našej materskej škole sú zriadené ďalšie poradné orgány riaditeľky materskej školy a to: školská rada a rodičovská rada.

PEDAGOGICKÁ RADA:

Členmi: sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci materskej školy

Funkcia: Prerokovávanie pedagogicko-organizačných otázok výchovno-vzdelávacej činnosti.

METODICKÉ ZDRUŽENIE:

Členmi: sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci materskej školy

Funkcia: Prerokovávanie pedagogicko-didaktických otázok výchovno-vzdelávacej činnosti pri tvorbe alebo inovácií školského vzdelávacieho programu a rozvíjaní profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov materskej školy.

RADA ŠKOLY:

Členmi: zástupca pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, zástupcovia z rady rodičov, zástupca za zriaďovateľa, zástupca za farnosť,

 • Za zriaďovateľa: Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková
 • Za farnosť: vdp. Leonard Pawlak
 • Za učiteľov: Bc. Erika Fajtová
 • Za rodičov:
  • Predseda rady školy: Ing. Ivan Tužinský
  • Podpredseda rady školy: Michaela Koššibová

Funkcia a kompetencie:

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
 • vyjadruje sa k odvolaniu riaditeľa školy,
 • vyjadruje sa ku skutočnostiam, ustanoveným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. Riaditeľ predkladá rade školy na vyjadrenie:
  • návrh na počty prijímaných žiakov a návrh na počty tried,
  • návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
  • návrh rozpočtu,
  • správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
  • správa o výsledkoch hospodárenia školy ,
  • koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
  • informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • návrh na vyradenie školy zo siete škôl

RODIČOVSKÁ RADA:

Členmi: zástupcovia rodičov jednotlivých tried

Zástupcovia z triedy:

 • KONVALINKY: Sedláková M., Siváková B.,
 • FIALKY: Breciková K., Janiga E.,
 • SNEŽIENKY: Sivčáková I., Šišková K.,
 • PRVOSIENKY: Kostrej Ľ., Kučerová K.,,

Funkcia:

 • zhromažďuje názory, pripomienky a požiadavku rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania a predkladá ich riaditeľovi,
 • stretáva sa za účelom čo najrýchlejšieho riešenia otázok a problémov,