Aktuality

 • Voľné miesta: Člen inkluzívneho tímu (2)

  Materská škola sv. Filipa Neriho, so sídlom Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ oznamuje o vytvorení voľných pracovných miest na pracovnú pozíciu člena inkluzívneho tímu.

  Kategória voľného pracovného miesta: Člen inkluzívneho tímu (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg)

  Počet voľných pracovných miest: 2

  Miesto výkonu práce: Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava

  Pracovný pomer na dobu: určitú počas doby trvania projektu: Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ Najneskôr do 31.8.2022.

  Platové podmienky: Člen inkluzívneho tímu je zaradený do platových tried podľa dosiahnutých kvalifikačných predpokladov a podľa zaradenia do kariérového stupňa v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Predpoklady: Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

  • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre príslušný druh a typ školy (minimálne ukončené vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa)
  • bez požiadavky na dĺžku výkonu pracovnej činnosti,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotnú spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

  Ďalšie požadované predpoklady:

  • odborné vedomosti,
  • komunikačné a organizačné schopnosti,
  • tvorivosť,
  • pozitívny vzťah k deťom,
  • schopnosť individuálneho prístupu k deťom,
  • schopnosť spolupracovať a kooperovať,
  • samostatnosť pri práci.

  Požadované doklady:

  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelávaní, kópie získaných certifikátov/osvedčení
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického asistenta,
  • výpis a odpis z registra trestov,
  • písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Náplň práce člena inkluzívneho tímu:

  • člen inkluzívneho tímu poskytuje psychologickú, logopedickú, špeciálnopedagogickú starostlivosť alebo výchovne a sociálne poradenstvo a prevenciu, resp. poradenstvo rodičom, prípade ostatným pedagogickým zamestnancom a spolupracuje so zákonnými zástupcami dieťaťa pri zabezpečovaní výkonu jeho práv,
  • vykonáva špecializované činnosti a ďalšie tvorivé aktivity súvisiace s odbornou činnosťou a metódami, ktoré sú vhodné pre dištančnú formu výchovy a vzdelávania,
  • pripravuje programy zamerané na stimuláciu identifikovaných oslabených oblastí toho-ktorého dieťaťa, kompletizuje dokumentáciu a portfólia dieťaťa.

  Životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu člena inkluzívneho tímu (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) uchádzač zasiela na adresu Materskej školy sv. Filipa Neriho: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava alebo elektronickou formou na emailovú adresu materskej školy: msfilipaneriho@gmail.com najneskôr do 10.08.2021.

  Na doloženie zvyšných požadovaných dokladov bude uchádzač vyzvaný až po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru.

  Uchádzačom, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia bude termín a miesto osobného pohovoru oznámené prostredníctvom telefonickej komunikácie alebo emailom.

  Bratislava 28. júla 2021

  Oznámenie vo formáte PDF

 • Voľné miesta: Pedagogický asistent (2)

  Materská škola sv. Filipa Neriho, so sídlom Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ oznamuje o vytvorení voľných pracovných miest na pracovnú pozíciu pedagogického asistenta.

  Kategória voľného pracovného miesta: Pedagogický asistent

  Počet voľných pracovných miest: 2

  Miesto výkonu práce: Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava

  Pracovný pomer na dobu: určitú počas doby trvania projektu: Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ Najneskôr do 31.8.2022.

  Platové podmienky: Pedagogický asistent je zaradený do platových tried podľa dosiahnutého kariérového stupňa v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Predpoklady: Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

  • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre príslušný druh a typ školy,
  • bez požiadavky na dĺžku výkonu pracovnej činnosti,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotnú spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

  Ďalšie požadované predpoklady:

  • komunikačné a organizačné schopnosti,
  • tvorivosť,
  • pozitívny vzťah k deťom,
  • schopnosť spolupracovať a kooperovať,

  Požadované doklady:

  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelávaní,
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického asistenta,
  • výpis a odpis z registra trestov,
  • písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Náplň práce pedagogického asistenta:

  • pedagogický asistent sa podieľa na realizácií aktivít školského vzdelávacieho programu školy (a to aj dištančnou formou) a bezprostredne na dennej báze spolupracuje s pedagogickými a odbornými zamestnancami materskej školy;
  • poskytuje súčinnosť pri príprave a, v prípade potreby, aj distribúcii učebných materiálov na výchovno-vzdelávaciu činnosť v dištančnom režime;
  • komunikuje a spolupracuje s rodičmi (a to aj prostredníctvom elektronických foriem komunikácie), pedagogickými zamestnancami a s ostatnými odbornými zamestnancami o procese výchovy a vzdelávania vrátane potreby miery informovanosti o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa.

  Životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania zariadenie na pracovnú pozíciu pedagogického asistenta uchádzač zasiela na adresu Materskej školy sv. Filipa Neriho: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava alebo elektronickou formou na emailovú adresu materskej školy: msfilipaneriho@gmail.com najneskôr do 10.08.2021.

  Na doloženie zvyšných požadovaných dokladov bude uchádzač vyzvaný až po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru.

  Uchádzačom, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia bude termín a miesto osobného pohovoru oznámené prostredníctvom telefonickej komunikácie alebo emailom.

  Bratislava 28. júla 2021

  Oznámenie vo formáte PDF

 • Podporte nás 2 %, resp. 3 %, z dane

  Milí rodičia!

  Aj tento rok je možnosť poukázať 2 – 3 %, z dane pre našu škôlku prostredníctvom občianskeho združenia Iniciatíva rodičov Lamača (IRL).

  Financie IRL, získané aj prostredníctvom 2 – 3 %, z dane, sú veľmi dôležitou súčasťou príjmov škôlky. Z peňazí IRL prispievame na nákup čistiacich prostriedkov, základnú údržbu interiéru a exteriéru, drobné opravy, zabezpečenie pitného režimu pre deti, didaktické pomôcky, hračky, tvorivý materiál. Podľa potreby sa financujú aj väčšie výdavky ako kopírka, nábytok, herné prvky na dvore, rekonštrukcie a podobne.

  Ďakujeme Vám za Vašu podporu, vážime si ju.

  Tlačivá a pokyny nájdete tu.

 • Správa o fungovaní IRL za roky 2018–2019

  Vďaka novej štatutárke Marte Spišákovej a jej spolupracovníkom pribudla na stránke IRL Správa o fungovaní IRL za roky 2018–2019. Nájdete tam o. i. na čo boli použité financie z členských príspevkov, ale aj zoznam aktivít IRL.

  Už dávnejšie sú vystavené aj Stanovy IRL.

  Celé to nájdete na stránke IRL.

 • Začiatok školského roka

  Vážení rodičia,

  Najskôr by som rada zo srdca poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy vnútorných aj vonkajších priestorov škôlky pre naše deťúrence – určite to ocenia 🙂 a popriala nám všetkým úspešný a požehnaný nový školský rok! A tiež by som Vás rada oboznámila s organizáciou MŠ v najbližších dňoch (v rámci usmernení COVID 19) i celkovo počas šk. roka.

  Epidemiologicko-hygienické opatrenia

  vzhľadom na posledné usmernenia z ministerstva, výsledky porady so zriaďovateľom a pedagogickými zamestnancami sme sa rozhodli zmeniť prevádzkový poriadok MŠ (do 20.9.2020) nasledovne:

  • keďže sa nemajú miešať kolektívy detí, v danom období nebude fungovať ráno, ani poobede zberná trieda, čiže upravujeme prevádzkové hodiny nasledovne:

  7:30 – 16:30

  • detské kolektívy sa nebudú miešať ani pri stravovaní a pobyte na šk. dvore. (Prvosienky a Fialky sa stravujú v triede, Snežienky a Konvalinky na smeny v jedálni.)
  • krúžková činnosť do 20.9. prebiehať nebude. Od 21.9. bude za krúžkovú činnosť zodpovedať inštitúcia, ktorá krúžok realizuje (jazyková škola, športový klub…). Rodičia sa rozhodnú, či za daných okolností dieťa bude/nebude navštevovať daný krúžok. MŠ zodpovedá len za vyhovujúce hygienické podmienky poskytnutého priestoru.
  • pitný režim v priebehu dňa(mimo podávania stravy): dieťa si prinesie každé ráno čistú podpísanú fľašu s vodou, ktorú budeme počas dňa dopĺňať.
  • podrobne si treba preštudovať aj ostatné opatrenia (podobné, ako jún, júl 2020) a priložené tlačivá, ktoré budete ráno podpisovať v šatni dieťaťa (Zdravotný dotazník už máme vytlačený):

  NÁSTUP v šk. roku 2020/2021

  • Čo si priniesť: podpísané papučky,  podpísané pyžamko,  podpísanú fľašu s vodou,  podpísané gumáky, (príp. pršiplášť) podpísané náhradné oblečenie príp. podpísanú zásterku/staré väčšie tričko-Všetko, prosím, podpísať!
  • Čo nenosiť: uteráčik (momentálne používame papierové utierky) hračky, jedlo, predmety z domácnosti, cenné veci (ktoré sa môžu zničiť, stratiť…)
  • Rozdelenie tried: Prvosienky – „malá trieda” – najbližšie k bráničke Fialky – „stredniaci” – 1. trakt (vchod vedľa Prvosienok) Konvalinky – “predškoláci” – 2. trakt (vzadu za Fialkami) Snežienky – “miešaná trieda” 3. trakt (vzadu za Konvalinkami)

  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  predbežne plánované na 9.9. 2020 o 16:30 v prípade priaznivého počasia vonku pri altánku, prípadne online (budete včas informovaní).-tam sa dozviete podrobnejšie info o celkovom fungovaní MŠ, krúžkov a OZ IRL. Dopredu môžete porozmýšľad o aktívnom zapojení sa v rámci poradných orgánov MŠ a fungovaní IRL.

  POPLATKY

  prosím, aby ste nám v rámci stravovania dopredu nahlásili prípadné potravinové alergie, intolerancie… (cena stravy sa môže líšiť). Pozrite si aj prehľad poplatkov.

  Dúfam, že ste sa dočítali až na koniec 🙂

  S pozdravom

  Adela Hroncová
  poverená riadením MŠ sv. Filipa Neriho

  PS: Prosím, ak ste sa v najbližších dňoch vrátili z krajín, kde je zvýšený počet nakazených, aby ste zvážili nástup do MŠ v priebehu dvoch týždňov…

 • Hygienicko-epidemiologické opatrenia
  • Dieťa sprevádza do MŠ len príslušník domácnosti v rúšku, pri vstupe do zariadenia si vydezinfikuje ruky a dohliadne na to, aby si dieťa po prezutí a prezlečení pred vstupom do triedy poriadne mydlom umylo ruky.
  • Dieťa pred odovzdaním učiteľke musí prejsť ranným filtrom.
  • Učiteľka každé ráno pri preberaní dieťaťu zmeria teplotu.
  • Pri prvom nástupe rodič musí vypísať a podpísať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Ak dieťa vykazuje známky ochorenia, učiteľka dieťa nemôže prevziať.
  • Ak dieťa preruší dochádzku na viac ako tri dni, (alebo vždy, keď nastupuje do MŠ potom, čo neprešlo ranným filtrom) rodič odovzdáva písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. Za odovzdanie zodpovedá rodič. (Ak v danom čase navštívilo lekára, tak aj potvrdenie od lekára.)
  • Pri odovzdaní i preberaní dieťaťa je nutné sa zdržiavať v zariadení a jeho okolí čo najkratší čas, odporúča sa max. 10 minút.
  • Zároveň Vás prosíme, aby ste ihrisko MŠ nevyužívali na osobné účely.
  • Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prispôsobená danej situácii a podľa možností bude prebiehať vo vonkajších priestoroch MŠ.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény.
  • Každé dieťa musí mať v škatulke rezervné rúško odporúčame ho doplniť šnúrkou na zavesenie okolo krku (ako okuliare).
  • Ak bude vaše dieťa v MŠ ostávať aj na poobedný odpočinok, treba si každý piatok vyzdvihnúť pyžamko aj obliečky na spanie, cez víkend oprať a v pondelok znova priniesť. Ak v pondelok dieťa nebude mať čistú obliečku, nemôže ostať na poobedný odpočinok.
  • Deti nesmú nosiť do MŠ vlastné hračky, predmety z domácnosti a jedlo. (Výnimku tvoria novoprijaté deti počas adaptačnej fázy – po dohode s učiteľkou – drobná hygienicky udržiavateľná hračka).