Aktuality

 • Prevádzka 11. 1. do 15. 1.

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia MŠ SR a po usmernení zriaďovateľom v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach bude prevádzka Materskej školy sv. Filipa Neriho v čase od 11. 1. do 15. 1. len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

  Zamestnanci v odvetviach  kritickej infraštruktúry sú všetci podľa Zákona o kritickej infraštruktúre č. 45/2011 Z.z., Smernice rady 2008/114/ES o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr, na základe usmernení a vyhlášok vlády a ÚVZ v súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia COVID 19.

  Od 11. do 18. januára bude vyplácaná SP SR pandemická OČR, o ktorú sa môžete uchádzať.

  Požehnaný čas

  Tím MŠ

 • Správa o fungovaní IRL za roky 2018–2019

  Vďaka novej štatutárke Marte Spišákovej a jej spolupracovníkom pribudla na stránke IRL Správa o fungovaní IRL za roky 2018–2019. Nájdete tam o. i. na čo boli použité financie z členských príspevkov, ale aj zoznam aktivít IRL.

  Už dávnejšie sú vystavené aj Stanovy IRL.

  Celé to nájdete na stránke IRL.

 • Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ sv. Filipa Neriho

  Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
  o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j e
  výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, s predpokladaným nástupom od 1. februára 2021.

  Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a na výkon vedúceho pedagogického zamestnanca podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre príslušný druh a typ školy,
  • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
  • vykonanie prvej atestácie,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotnú spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

  Ďalšie požadované predpoklady:

  • osobnostné a morálne predpoklady,
  • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
  • znalosť a orientácia v príslušnej školskej legislatíve,
  • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu,
  • praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky,
  • základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy.

  Požadované doklady:

  • prihláška do výberového konania,
  • osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis,
  • kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
  • doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe,
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a riaditeľa školy,
  • koncepčný zámer rozvoja cirkevnej materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie,
  • krstný list, resp. sobášny list, odporúčanie kňaza (dobrovoľné),
  • písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 7. januára 2021 (rozhodujúci je dátum poštovejpečiatky)vobálke s označením „Výberové konanie – MŠ sv. Filipa Neriho – neotvárať“na adresu vyhlasovateľa. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

  Princípy ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike sú zverejnené na stránke gdpr.kbs.sk. Osobné údaje uchádzača sa použijú výlučne za účelom výberového konania.

  Kontakt: Arcidiecézny školský úrad, Špitálska 7, Bratislava, tel.: 0903 982 151.

  Bratislava 10. decembra 2020

  Číslo: 3853/2020

  Oznámenie v PDF

 • Začiatok školského roka

  Vážení rodičia,

  Najskôr by som rada zo srdca poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy vnútorných aj vonkajších priestorov škôlky pre naše deťúrence – určite to ocenia 🙂 a popriala nám všetkým úspešný a požehnaný nový školský rok! A tiež by som Vás rada oboznámila s organizáciou MŠ v najbližších dňoch (v rámci usmernení COVID 19) i celkovo počas šk. roka.

  Epidemiologicko-hygienické opatrenia

  vzhľadom na posledné usmernenia z ministerstva, výsledky porady so zriaďovateľom a pedagogickými zamestnancami sme sa rozhodli zmeniť prevádzkový poriadok MŠ (do 20.9.2020) nasledovne:

  • keďže sa nemajú miešať kolektívy detí, v danom období nebude fungovať ráno, ani poobede zberná trieda, čiže upravujeme prevádzkové hodiny nasledovne:

  7:30 – 16:30

  • detské kolektívy sa nebudú miešať ani pri stravovaní a pobyte na šk. dvore. (Prvosienky a Fialky sa stravujú v triede, Snežienky a Konvalinky na smeny v jedálni.)
  • krúžková činnosť do 20.9. prebiehať nebude. Od 21.9. bude za krúžkovú činnosť zodpovedať inštitúcia, ktorá krúžok realizuje (jazyková škola, športový klub…). Rodičia sa rozhodnú, či za daných okolností dieťa bude/nebude navštevovať daný krúžok. MŠ zodpovedá len za vyhovujúce hygienické podmienky poskytnutého priestoru.
  • pitný režim v priebehu dňa(mimo podávania stravy): dieťa si prinesie každé ráno čistú podpísanú fľašu s vodou, ktorú budeme počas dňa dopĺňať.
  • podrobne si treba preštudovať aj ostatné opatrenia (podobné, ako jún, júl 2020) a priložené tlačivá, ktoré budete ráno podpisovať v šatni dieťaťa (Zdravotný dotazník už máme vytlačený):

  NÁSTUP v šk. roku 2020/2021

  • Čo si priniesť: podpísané papučky,  podpísané pyžamko,  podpísanú fľašu s vodou,  podpísané gumáky, (príp. pršiplášť) podpísané náhradné oblečenie príp. podpísanú zásterku/staré väčšie tričko-Všetko, prosím, podpísať!
  • Čo nenosiť: uteráčik (momentálne používame papierové utierky) hračky, jedlo, predmety z domácnosti, cenné veci (ktoré sa môžu zničiť, stratiť…)
  • Rozdelenie tried: Prvosienky – „malá trieda” – najbližšie k bráničke Fialky – „stredniaci” – 1. trakt (vchod vedľa Prvosienok) Konvalinky – “predškoláci” – 2. trakt (vzadu za Fialkami) Snežienky – “miešaná trieda” 3. trakt (vzadu za Konvalinkami)

  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  predbežne plánované na 9.9. 2020 o 16:30 v prípade priaznivého počasia vonku pri altánku, prípadne online (budete včas informovaní).-tam sa dozviete podrobnejšie info o celkovom fungovaní MŠ, krúžkov a OZ IRL. Dopredu môžete porozmýšľad o aktívnom zapojení sa v rámci poradných orgánov MŠ a fungovaní IRL.

  POPLATKY

  prosím, aby ste nám v rámci stravovania dopredu nahlásili prípadné potravinové alergie, intolerancie… (cena stravy sa môže líšiť). Pozrite si aj prehľad poplatkov.

  Dúfam, že ste sa dočítali až na koniec 🙂

  S pozdravom

  Adela Hroncová
  poverená riadením MŠ sv. Filipa Neriho

  PS: Prosím, ak ste sa v najbližších dňoch vrátili z krajín, kde je zvýšený počet nakazených, aby ste zvážili nástup do MŠ v priebehu dvoch týždňov…

 • Hygienicko-epidemiologické opatrenia
  • Dieťa sprevádza do MŠ len príslušník domácnosti v rúšku, pri vstupe do zariadenia si vydezinfikuje ruky a dohliadne na to, aby si dieťa po prezutí a prezlečení pred vstupom do triedy poriadne mydlom umylo ruky.
  • Dieťa pred odovzdaním učiteľke musí prejsť ranným filtrom.
  • Učiteľka každé ráno pri preberaní dieťaťu zmeria teplotu.
  • Pri prvom nástupe rodič musí vypísať a podpísať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Ak dieťa vykazuje známky ochorenia, učiteľka dieťa nemôže prevziať.
  • Ak dieťa preruší dochádzku na viac ako tri dni, (alebo vždy, keď nastupuje do MŠ potom, čo neprešlo ranným filtrom) rodič odovzdáva písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. Za odovzdanie zodpovedá rodič. (Ak v danom čase navštívilo lekára, tak aj potvrdenie od lekára.)
  • Pri odovzdaní i preberaní dieťaťa je nutné sa zdržiavať v zariadení a jeho okolí čo najkratší čas, odporúča sa max. 10 minút.
  • Zároveň Vás prosíme, aby ste ihrisko MŠ nevyužívali na osobné účely.
  • Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prispôsobená danej situácii a podľa možností bude prebiehať vo vonkajších priestoroch MŠ.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény.
  • Každé dieťa musí mať v škatulke rezervné rúško odporúčame ho doplniť šnúrkou na zavesenie okolo krku (ako okuliare).
  • Ak bude vaše dieťa v MŠ ostávať aj na poobedný odpočinok, treba si každý piatok vyzdvihnúť pyžamko aj obliečky na spanie, cez víkend oprať a v pondelok znova priniesť. Ak v pondelok dieťa nebude mať čistú obliečku, nemôže ostať na poobedný odpočinok.
  • Deti nesmú nosiť do MŠ vlastné hračky, predmety z domácnosti a jedlo. (Výnimku tvoria novoprijaté deti počas adaptačnej fázy – po dohode s učiteľkou – drobná hygienicky udržiavateľná hračka).

 • Dve percentá

  Vážení a milí rodičia! 🙂

  Aj tento rok je možnosť poukázať 2 % z dane pre našu škôlku prostredníctvom občianskeho združenia Iniciatíva rodičov Lamača (IRL).

  Financie IRL, získané aj prostredníctvom 2%, sú veľmi dôležitou súčasťou príjmov pre škôlku, pretože prostriedky, ktoré poskytuje zriaďovateľ (arcibiskupský úrad) pokrývajú len základné náklady na chod škôlky. Z peňazí IRL prispievame na nákup čistiacich prostriedkov, základnú údržbu interiéru a exteriéru, drobné opravy, zabezpečenie pitného režimu pre deti, didaktické pomôcky, hračky, tvorivý materiál a pod. Podľa potreby sa financujú aj väčšie výdavky ako kopírka, nábytok, herné prvky na dvore, rekonštrukcie a podobne.

  Ďakujeme. +

  Tlačivá a pokyny nájdete tu.

 • Hľadáme učiteľku

  Materská škola sv. Filipa Neriho v Bratislave, Zlatohorská 18, Bratislava Lamač, hľadá príjemnú, milú pani učiteľku, ktorej bude záležať na deťoch a ich zdravom vývoji v duchu kresťanských hodnôt.

  Požiadavky:

  • milý a priateľský prístup
  • živý vzťah s Bohom
  • vzdelanie v odbore predškolská pedagogika

  Termín nástupu: dohodou
  Platové ohodnotenie: podľa platného zákona č. 533/2003 Z. z.

  Životopis posielajte na mail: erika.fajtova@gmail.com
  Pre viac informácií volajte na tel. číslo: +421 911 625 228