Aktuality

 • Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ sv. Filipa Neriho

  Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j e

  výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava.

  Termín uzávierky prihlášok je 16. júla 2021.

  Podrobnobnosti v oznámení.

 • Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2021/2022 

  v školskom roku 2021/2022

  Riaditeľka Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava v zmysle § 59 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a v zmysle Podmienok prijímania detí do katolíckej materskej školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou, oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2021 sa budú prijímať

  • elektronicky, e-mailom:       01.05. 2021 – 21.05. 2021  (msfilipaneriho@gmail.com )
  • poštou, na adresu:                MŠ sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, 84103 Bratislava
  • osobne, v areáli MŠ:            12.05. 2021     v čase 15:00 – 18:00

                                                             13.05. 2021     v čase 15:00 – 18:00

                                                             14.05. 2021     v čase 15:00 – 18:00

  Čas osobného podania žiadosti si rezervujte  http://www.msfilipaneriho.sk/zapis

  Pri osobnom odovzdaní žiadosti je potrebné dodržať hygienicko-epidemiologické opatrenia v súlade s aktuálnymi usmerneniami MŠVVaŠ SR. Zápis prebieha bez osobnej prítomnosti detí.

  Podmienky prijatia:

  Podľa § 59 ods. 1 a 2 školského zákona riaditeľka spavidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov  veku a prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa,ktoré dovŕšilo k 1. 9. 2021 päť rokov veku). Riaditeľka prijíma deti do výšky kapacity materskej školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

  Ďalšie dohodnuté podmienky prijímania:

  • spôsobilé dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré má predĺženú povinnú školskú dochádzku
  • dieťa, ktoré spĺňa základné hygienické a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne vie jesť lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
  • dieťa z rodiny, ktorých rodičia súhlasia s výchovou  v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom,
  • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu.

  Poznámka:

              Žiadosti si môžete stiahnuť z webovej stránky  https://msfilipaneriho.sk/dokumenty/

  prípadne osobne prevziať v materskej škole.  Môžete použiť aj vlastný formulár žiadosti obsahujúci údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) školského zákona.

              Povinnou prílohou žiadosti je aj Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (o spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie), súčasťou je aj informácia o očkovaní dieťaťa.         

  Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyžaduje sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

              Od dieťaťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.08.2021 vyžadujeme aj informáciu o spádovej MŠ (podľa adresy trvalého bydliska dieťaťa).

              Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje podľa dohodnutých podmienok.

         Žiadosť podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia.

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 14 písm. a) a § 38 ods. 6 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v spojení s § 59 ods. 1, 2, 4, 7, 10 a 11zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  po posúdení splnenia podmienok na prijatie dieťaťa do MŠ najneskôr do 15. 6. 2021.

  V súlade s § 59 ods. 8 školského zákona počas prvých troch mesiacov po nástupe dieťaťa do MŠ automaticky prebieha adaptačný, príp. diagnostický pobyt.

  V Bratislave 13.04. 2021

 • Podporte nás 2 %, resp. 3 %, z dane

  Milí rodičia!

  Aj tento rok je možnosť poukázať 2 – 3 %, z dane pre našu škôlku prostredníctvom občianskeho združenia Iniciatíva rodičov Lamača (IRL).

  Financie IRL, získané aj prostredníctvom 2 – 3 %, z dane, sú veľmi dôležitou súčasťou príjmov škôlky. Z peňazí IRL prispievame na nákup čistiacich prostriedkov, základnú údržbu interiéru a exteriéru, drobné opravy, zabezpečenie pitného režimu pre deti, didaktické pomôcky, hračky, tvorivý materiál. Podľa potreby sa financujú aj väčšie výdavky ako kopírka, nábytok, herné prvky na dvore, rekonštrukcie a podobne.

  Ďakujeme Vám za Vašu podporu, vážime si ju.

  Tlačivá a pokyny nájdete tu.

 • Prevádzka 11. 1. do 15. 1.

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia MŠ SR a po usmernení zriaďovateľom v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach bude prevádzka Materskej školy sv. Filipa Neriho v čase od 11. 1. do 15. 1. len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

  Zamestnanci v odvetviach  kritickej infraštruktúry sú všetci podľa Zákona o kritickej infraštruktúre č. 45/2011 Z.z., Smernice rady 2008/114/ES o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr, na základe usmernení a vyhlášok vlády a ÚVZ v súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia COVID 19.

  Od 11. do 18. januára bude vyplácaná SP SR pandemická OČR, o ktorú sa môžete uchádzať.

  Požehnaný čas

  Tím MŠ

 • Správa o fungovaní IRL za roky 2018–2019

  Vďaka novej štatutárke Marte Spišákovej a jej spolupracovníkom pribudla na stránke IRL Správa o fungovaní IRL za roky 2018–2019. Nájdete tam o. i. na čo boli použité financie z členských príspevkov, ale aj zoznam aktivít IRL.

  Už dávnejšie sú vystavené aj Stanovy IRL.

  Celé to nájdete na stránke IRL.

 • Začiatok školského roka

  Vážení rodičia,

  Najskôr by som rada zo srdca poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy vnútorných aj vonkajších priestorov škôlky pre naše deťúrence – určite to ocenia 🙂 a popriala nám všetkým úspešný a požehnaný nový školský rok! A tiež by som Vás rada oboznámila s organizáciou MŠ v najbližších dňoch (v rámci usmernení COVID 19) i celkovo počas šk. roka.

  Epidemiologicko-hygienické opatrenia

  vzhľadom na posledné usmernenia z ministerstva, výsledky porady so zriaďovateľom a pedagogickými zamestnancami sme sa rozhodli zmeniť prevádzkový poriadok MŠ (do 20.9.2020) nasledovne:

  • keďže sa nemajú miešať kolektívy detí, v danom období nebude fungovať ráno, ani poobede zberná trieda, čiže upravujeme prevádzkové hodiny nasledovne:

  7:30 – 16:30

  • detské kolektívy sa nebudú miešať ani pri stravovaní a pobyte na šk. dvore. (Prvosienky a Fialky sa stravujú v triede, Snežienky a Konvalinky na smeny v jedálni.)
  • krúžková činnosť do 20.9. prebiehať nebude. Od 21.9. bude za krúžkovú činnosť zodpovedať inštitúcia, ktorá krúžok realizuje (jazyková škola, športový klub…). Rodičia sa rozhodnú, či za daných okolností dieťa bude/nebude navštevovať daný krúžok. MŠ zodpovedá len za vyhovujúce hygienické podmienky poskytnutého priestoru.
  • pitný režim v priebehu dňa(mimo podávania stravy): dieťa si prinesie každé ráno čistú podpísanú fľašu s vodou, ktorú budeme počas dňa dopĺňať.
  • podrobne si treba preštudovať aj ostatné opatrenia (podobné, ako jún, júl 2020) a priložené tlačivá, ktoré budete ráno podpisovať v šatni dieťaťa (Zdravotný dotazník už máme vytlačený):

  NÁSTUP v šk. roku 2020/2021

  • Čo si priniesť: podpísané papučky,  podpísané pyžamko,  podpísanú fľašu s vodou,  podpísané gumáky, (príp. pršiplášť) podpísané náhradné oblečenie príp. podpísanú zásterku/staré väčšie tričko-Všetko, prosím, podpísať!
  • Čo nenosiť: uteráčik (momentálne používame papierové utierky) hračky, jedlo, predmety z domácnosti, cenné veci (ktoré sa môžu zničiť, stratiť…)
  • Rozdelenie tried: Prvosienky – „malá trieda” – najbližšie k bráničke Fialky – „stredniaci” – 1. trakt (vchod vedľa Prvosienok) Konvalinky – “predškoláci” – 2. trakt (vzadu za Fialkami) Snežienky – “miešaná trieda” 3. trakt (vzadu za Konvalinkami)

  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  predbežne plánované na 9.9. 2020 o 16:30 v prípade priaznivého počasia vonku pri altánku, prípadne online (budete včas informovaní).-tam sa dozviete podrobnejšie info o celkovom fungovaní MŠ, krúžkov a OZ IRL. Dopredu môžete porozmýšľad o aktívnom zapojení sa v rámci poradných orgánov MŠ a fungovaní IRL.

  POPLATKY

  prosím, aby ste nám v rámci stravovania dopredu nahlásili prípadné potravinové alergie, intolerancie… (cena stravy sa môže líšiť). Pozrite si aj prehľad poplatkov.

  Dúfam, že ste sa dočítali až na koniec 🙂

  S pozdravom

  Adela Hroncová
  poverená riadením MŠ sv. Filipa Neriho

  PS: Prosím, ak ste sa v najbližších dňoch vrátili z krajín, kde je zvýšený počet nakazených, aby ste zvážili nástup do MŠ v priebehu dvoch týždňov…

 • Hygienicko-epidemiologické opatrenia
  • Dieťa sprevádza do MŠ len príslušník domácnosti v rúšku, pri vstupe do zariadenia si vydezinfikuje ruky a dohliadne na to, aby si dieťa po prezutí a prezlečení pred vstupom do triedy poriadne mydlom umylo ruky.
  • Dieťa pred odovzdaním učiteľke musí prejsť ranným filtrom.
  • Učiteľka každé ráno pri preberaní dieťaťu zmeria teplotu.
  • Pri prvom nástupe rodič musí vypísať a podpísať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Ak dieťa vykazuje známky ochorenia, učiteľka dieťa nemôže prevziať.
  • Ak dieťa preruší dochádzku na viac ako tri dni, (alebo vždy, keď nastupuje do MŠ potom, čo neprešlo ranným filtrom) rodič odovzdáva písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. Za odovzdanie zodpovedá rodič. (Ak v danom čase navštívilo lekára, tak aj potvrdenie od lekára.)
  • Pri odovzdaní i preberaní dieťaťa je nutné sa zdržiavať v zariadení a jeho okolí čo najkratší čas, odporúča sa max. 10 minút.
  • Zároveň Vás prosíme, aby ste ihrisko MŠ nevyužívali na osobné účely.
  • Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prispôsobená danej situácii a podľa možností bude prebiehať vo vonkajších priestoroch MŠ.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény.
  • Každé dieťa musí mať v škatulke rezervné rúško odporúčame ho doplniť šnúrkou na zavesenie okolo krku (ako okuliare).
  • Ak bude vaše dieťa v MŠ ostávať aj na poobedný odpočinok, treba si každý piatok vyzdvihnúť pyžamko aj obliečky na spanie, cez víkend oprať a v pondelok znova priniesť. Ak v pondelok dieťa nebude mať čistú obliečku, nemôže ostať na poobedný odpočinok.
  • Deti nesmú nosiť do MŠ vlastné hračky, predmety z domácnosti a jedlo. (Výnimku tvoria novoprijaté deti počas adaptačnej fázy – po dohode s učiteľkou – drobná hygienicky udržiavateľná hračka).