Výberové konanie na riaditeľa MŠ

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa

Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava,
s predpokladaným termínom nástupu od 1. augusta 2023.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

– vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca najmenej 5 rokov.


Ďalšie požadované predpoklady:

– bezúhonnosť,
– zdravotná spôsobilosť,
– ovládanie štátneho jazyka,
– osobnostné a morálne predpoklady,
– komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
– znalosť a orientácia v príslušnej školskej legislatíve,
– schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu,
– praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky,
– základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy.

Požadované doklady:

  • prihláška do výberového konania,
  • osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis,
  • kópie dokladov o vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydanej každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovná činnosť odborného zamestnanca,
  • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spoľahlivosti pedagogického zamestnanca,
  • vypracovaný návrh koncepcie rozvoja cirkevnej materskej školy na 5-ročné funkčné
  • obdobie,
  • krstný list, resp. sobášny list, odporúčanie kňaza (dobrovoľné),
  • písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 25. mája 2023 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke označenej menom a adresu odosielateľa a s nápisom „Výberové konanie – Materská škola sv. Filipa Neriho – neotvárať“ na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Arcidiecézny školský úrad, Špitálska 7, 814 92 Bratislava.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

Princípy ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike sú
zverejnené na stránke gdpr.kbs.sk. Osobné údaje uchádzača sa použijú výlučne za účelom
výberového konania.

Kontakt: Arcidiecézny školský úrad, Špitálska 7, Bratislava, tel.: 02/57 200 610.

V Bratislave 25. apríla 2023
Číslo: 1401/2023