Aktuality

 • Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ sv. Filipa Neriho

  Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j e

  výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2020.

  Termín uzávierky prihlášok je 15. júna 2020.

  Podrobnobnosti v Oznámení.

 • Zápis na školský rok 2020/2021

  Ak sa Vám nepodarlo prísť na osobné stretnutie (ktoré sa konali v dňoch 12.-14.5.), prihlášku môžete podať do 22. mája 2020:

  a) Elektronicky – zaslaním vyplnenej a podpísanej žiadosti (oskenovanej príp. odfotenej; podmienkou je čitateľná podoba) na adresu: zapis@msfilipaneriho.sk

  b) Poštou – vyplnený a podpísaný originál prihlášky môžete poslať poštou na adresu:

  Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská č. 18, 841 03 Bratislava

  c) Prihlášku vhodiť priamo do schránky MŠ

  Žiadosť je možné stiahnuť v sekcii Dokumenty.

  Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa teraz nevyžaduje; donesiete ho keď to bude možné*.

  Zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami takisto nemusí teraz nosiť príslušné vyjadrenia**

  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti:

  1. ktoré dovŕšili piaty rok veku
  2. s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  3. s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  4. prijatie súrodenca, ak tento spĺňa podmienky prijatia

  Riaditeľ MŠ rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

  Bližšie informácie môžete získať počas pracovných dní v čase 10:00 – 17:00 na telefónnych číslach

  Adela Hroncová: 0903 966 993
  Erika Fajtová: 0911 625 228   

  Adela Hroncová
  poverená riadením

  Celý text pokynov

  * Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

  ** Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 • Prerušenie prevádzky od 30. 3. do odvolania

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

  Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

  Plné znenie rozhodnutia

 • Dve percentá

  Vážení a milí rodičia! 🙂

  Aj tento rok je možnosť poukázať 2 % z dane pre našu škôlku prostredníctvom občianskeho združenia Iniciatíva rodičov Lamača (IRL).

  Financie IRL, získané aj prostredníctvom 2%, sú veľmi dôležitou súčasťou príjmov pre škôlku, pretože prostriedky, ktoré poskytuje zriaďovateľ (arcibiskupský úrad) pokrývajú len základné náklady na chod škôlky. Z peňazí IRL prispievame na nákup čistiacich prostriedkov, základnú údržbu interiéru a exteriéru, drobné opravy, zabezpečenie pitného režimu pre deti, didaktické pomôcky, hračky, tvorivý materiál a pod. Podľa potreby sa financujú aj väčšie výdavky ako kopírka, nábytok, herné prvky na dvore, rekonštrukcie a podobne.

  Ďakujeme. +

  Tlačivá a pokyny nájdete tu.

 • Hľadáme učiteľku

  Materská škola sv. Filipa Neriho v Bratislave, Zlatohorská 18, Bratislava Lamač, hľadá príjemnú, milú pani učiteľku, ktorej bude záležať na deťoch a ich zdravom vývoji v duchu kresťanských hodnôt.

  Požiadavky:

  • milý a priateľský prístup
  • živý vzťah s Bohom
  • vzdelanie v odbore predškolská pedagogika

  Termín nástupu: dohodou
  Platové ohodnotenie: podľa platného zákona č. 533/2003 Z. z.

  Životopis posielajte na mail: erika.fajtova@gmail.com
  Pre viac informácií volajte na tel. číslo: +421 911 625 228