Aktuality

 • Pocitový chodník

  Náš škôlkarský areál sa rozrástol o novú didaktickú pomôcku, ktorá rozvíja nielen vnímavosť rôznorodých materiálov ale najmä koordináciu, motoriku, rovnováhu, spevňovanie klenby chodidla.

  Celý projekt bol realizovaný s finančnou podporou od Nadácie ZSE a vybudovaný vďaka spoločnosti in-green.sk.

  Nadácia ZSE

  Senzorický chodník
 • Správa o fungovaní IRL za roky 2018–2019

  Vďaka novej štatutárke Marte Spišákovej a jej spolupracovníkom pribudla na stránke IRL Správa o fungovaní IRL za roky 2018–2019. Nájdete tam o. i. na čo boli použité financie z členských príspevkov, ale aj zoznam aktivít IRL.

  Už dávnejšie sú vystavené aj Stanovy IRL.

  Celé to nájdete na stránke IRL.

 • Začiatok školského roka

  Vážení rodičia,

  Najskôr by som rada zo srdca poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy vnútorných aj vonkajších priestorov škôlky pre naše deťúrence – určite to ocenia 🙂 a popriala nám všetkým úspešný a požehnaný nový školský rok! A tiež by som Vás rada oboznámila s organizáciou MŠ v najbližších dňoch (v rámci usmernení COVID 19) i celkovo počas šk. roka.

  Epidemiologicko-hygienické opatrenia

  vzhľadom na posledné usmernenia z ministerstva, výsledky porady so zriaďovateľom a pedagogickými zamestnancami sme sa rozhodli zmeniť prevádzkový poriadok MŠ (do 20.9.2020) nasledovne:

  • keďže sa nemajú miešať kolektívy detí, v danom období nebude fungovať ráno, ani poobede zberná trieda, čiže upravujeme prevádzkové hodiny nasledovne:

  7:30 – 16:30

  • detské kolektívy sa nebudú miešať ani pri stravovaní a pobyte na šk. dvore. (Prvosienky a Fialky sa stravujú v triede, Snežienky a Konvalinky na smeny v jedálni.)
  • krúžková činnosť do 20.9. prebiehať nebude. Od 21.9. bude za krúžkovú činnosť zodpovedať inštitúcia, ktorá krúžok realizuje (jazyková škola, športový klub…). Rodičia sa rozhodnú, či za daných okolností dieťa bude/nebude navštevovať daný krúžok. MŠ zodpovedá len za vyhovujúce hygienické podmienky poskytnutého priestoru.
  • pitný režim v priebehu dňa(mimo podávania stravy): dieťa si prinesie každé ráno čistú podpísanú fľašu s vodou, ktorú budeme počas dňa dopĺňať.
  • podrobne si treba preštudovať aj ostatné opatrenia (podobné, ako jún, júl 2020) a priložené tlačivá, ktoré budete ráno podpisovať v šatni dieťaťa (Zdravotný dotazník už máme vytlačený):

  NÁSTUP v šk. roku 2020/2021

  • Čo si priniesť: podpísané papučky,  podpísané pyžamko,  podpísanú fľašu s vodou,  podpísané gumáky, (príp. pršiplášť) podpísané náhradné oblečenie príp. podpísanú zásterku/staré väčšie tričko-Všetko, prosím, podpísať!
  • Čo nenosiť: uteráčik (momentálne používame papierové utierky) hračky, jedlo, predmety z domácnosti, cenné veci (ktoré sa môžu zničiť, stratiť…)
  • Rozdelenie tried: Prvosienky – „malá trieda” – najbližšie k bráničke Fialky – „stredniaci” – 1. trakt (vchod vedľa Prvosienok) Konvalinky – “predškoláci” – 2. trakt (vzadu za Fialkami) Snežienky – “miešaná trieda” 3. trakt (vzadu za Konvalinkami)

  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  predbežne plánované na 9.9. 2020 o 16:30 v prípade priaznivého počasia vonku pri altánku, prípadne online (budete včas informovaní).-tam sa dozviete podrobnejšie info o celkovom fungovaní MŠ, krúžkov a OZ IRL. Dopredu môžete porozmýšľad o aktívnom zapojení sa v rámci poradných orgánov MŠ a fungovaní IRL.

  POPLATKY

  prosím, aby ste nám v rámci stravovania dopredu nahlásili prípadné potravinové alergie, intolerancie… (cena stravy sa môže líšiť). Pozrite si aj prehľad poplatkov.

  Dúfam, že ste sa dočítali až na koniec 🙂

  S pozdravom

  Adela Hroncová
  poverená riadením MŠ sv. Filipa Neriho

  PS: Prosím, ak ste sa v najbližších dňoch vrátili z krajín, kde je zvýšený počet nakazených, aby ste zvážili nástup do MŠ v priebehu dvoch týždňov…

 • Hygienicko-epidemiologické opatrenia
  • Dieťa sprevádza do MŠ len príslušník domácnosti v rúšku, pri vstupe do zariadenia si vydezinfikuje ruky a dohliadne na to, aby si dieťa po prezutí a prezlečení pred vstupom do triedy poriadne mydlom umylo ruky.
  • Dieťa pred odovzdaním učiteľke musí prejsť ranným filtrom.
  • Učiteľka každé ráno pri preberaní dieťaťu zmeria teplotu.
  • Pri prvom nástupe rodič musí vypísať a podpísať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Ak dieťa vykazuje známky ochorenia, učiteľka dieťa nemôže prevziať.
  • Ak dieťa preruší dochádzku na viac ako tri dni, (alebo vždy, keď nastupuje do MŠ potom, čo neprešlo ranným filtrom) rodič odovzdáva písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. Za odovzdanie zodpovedá rodič. (Ak v danom čase navštívilo lekára, tak aj potvrdenie od lekára.)
  • Pri odovzdaní i preberaní dieťaťa je nutné sa zdržiavať v zariadení a jeho okolí čo najkratší čas, odporúča sa max. 10 minút.
  • Zároveň Vás prosíme, aby ste ihrisko MŠ nevyužívali na osobné účely.
  • Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prispôsobená danej situácii a podľa možností bude prebiehať vo vonkajších priestoroch MŠ.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény.
  • Každé dieťa musí mať v škatulke rezervné rúško odporúčame ho doplniť šnúrkou na zavesenie okolo krku (ako okuliare).
  • Ak bude vaše dieťa v MŠ ostávať aj na poobedný odpočinok, treba si každý piatok vyzdvihnúť pyžamko aj obliečky na spanie, cez víkend oprať a v pondelok znova priniesť. Ak v pondelok dieťa nebude mať čistú obliečku, nemôže ostať na poobedný odpočinok.
  • Deti nesmú nosiť do MŠ vlastné hračky, predmety z domácnosti a jedlo. (Výnimku tvoria novoprijaté deti počas adaptačnej fázy – po dohode s učiteľkou – drobná hygienicky udržiavateľná hračka).

 • Premeňme našu škôlku na miesto, kde sa tajomstvo Boha spája s tajomstvom dieťaťa

  Vďaka projektu Konferencie biskupov Slovenska a nadácie Renovabis naša materská škola získala financie, ktoré môže využiť v dvoch sekciách.

  Jednou z nich je realizácia kurzu Katechéz Dobrého pastiera pre 4 pani učiteľky. Veríme, že aktívnym zapojením sa pedagógov našej materskej školy budeme vedieť v deťoch zanechať Božiu stopu pomocou nových vzdelávacích prístupov, ktoré svojím charakterom pomáhajú priblížiť tajomstvo Krista. Ako prínos považujeme prepojenie Náboženskej výchovy s prvkami výchovou Márie Montessori. Vzhľadom na to, že naša materská škola je vedená komunitnou formou vnímame veľký dopad KDP nielen na samotné deti navštevujúce materskú školu, ale aj na ich rodičov a súrodencov skrze pôsobenie Ducha svätého.

  Aby sme mohli naplniť výzvu sv. Filipa Neriho „Buďte dobrí, ak môžete!“, ktorá má dva rozmery: priamu výchovu deti prostredníctvom aktivít zameraných na budovanie čností, ako aj na vydávanie svedectva poctivou správou materskej školy a zodpovednou prípravou pedagógov, je však nevyhnutne potrebná obnova výpočtovej techniky škôlky. Práve vďaka tomuto projektu Ranovabis sa nám podarilo zaobstarať počítače, pre plnohodnotnú prípravu pani učiteliek, Interaktívny dotykový monitor do jednej triedy, a pripojenie celej materskej školy na WiFi.