Poplatky

Poplatky za rok 2022/2023
platné od 01. 09. 2022

Druh poplatkuPredškoláciOstatníÚčet, na ktorý sa platba posiela
Čiastočná úhrada nákladov46,50 € / mes.100 € / mes.SK21 0200 0000 0029 2910 9151*
Príspevok do o.z. IRL100 € / 1.dieťa
50 € / 2.dieťa
100 € / 1.dieťa
50 € / 2. dieťa
SK73 8330 0000 0024 0193 1112 **
* Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa+mesiac
** Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa

Platby za súrodencov posielať samostatne.
„Predškolákom“ sa myslí dieťa, ktoré do 31.8. v danom šk. roku dovŕši 6 rokov.
Rodič sa po zápise dieťaťa do MŠ automaticky stáva aj členom IRL.

Poplatky za stravu nájdete tu.