Čím sme iní

Školský vzdelávací program s názvom „Radostná cesta k Bohu“ je cestou k poznaniu, budovaniu vzťahu k Bohu cez rôzne príležitosti – udalosti, ktoré prežívame počas dňa, krásu prírody, dary prírody, rodičov, kamarátov, Sväté Písmo, Cirkev. V strede záujmu tejto koncepcie je dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt, sleduje sa rozvoj jeho osobnosti. Táto koncepcia má na zreteli, aby sa dieťa nielen učilo a naučilo, ale aby bolo jeho vzdelávanie spojené s humánnymi aspektmi – aby v ňom bola pokojná atmosféra, aby sa eliminoval stres, aby sa deti v materskej škole cítili spokojné, neohrozované, aby boli učiteľmi prijímané také aké sú, bez predsudkových rozdielov. Dôraz sa kladie na rozvíjanie kognitívnych aj nonkognitívnych funkcií osobnosti. 

Inovovaný Školský vzdelávací program je vytvorený na základe Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavné princípy: 

  • Hovoriť pozitívne
  • Byť empatický
  • Podporovať spoluprácu
  • Používať oznamovací spôsob namiesto rozkazovacieho
  • Byť dôsledný
  • Dávať deťom na výber z viacerých možností
  • Vidieť… cítiť… počuť…
  • Dieťa je spoluúčastné pri rozhodovaní

Kresťanské hodnoty

Výchova detí v našej materskej škole sa opiera o rešpektujúci prístup k deťom. Motivujeme sa knihou „Respektovat a být respektován (Kopřiva a kol.)“. Budujeme u detí sebaúctu, aby sa z nich stali rešpektujúce osobnosti s ohľadom na iných ľudí okolo seba a zároveň si zachovali svoju identitu.

Podľa nášho patróna, sv. Filipa Neriho, vládne v materskej škole duch radosti, zábavy, priateľstva. V deťoch sa budujú základné hodnoty, ktoré nie sú dôležité len pre ľudí – kresťanov, ale pre každého dospelého, zrelého človeka. 

Náš výchovno-vzdelávací proces obohacujeme o prvky kresťanskej výchovy. Deti pochádzajú zväčša z kresťanských rodín a rodičia majú záujem, aby sa ich dieťa stretalo s kresťanskými hodnotami aj v materskej škole. Aby sa dozvedalo pravdy zo života Ježiša Krista, pravdy o vzniku sveta, a aby sa Ježiš stal priateľom všetkých. 


Bože môj, kedy ťa budem milovať tak, ako ťa milujú deti? 

sv. Filip Neri

Na základe citlivých období dieťaťa, kedy sú u neho ľahšie formovateľné isté vlastnosti, sa vedome a systematicky venujeme formovaniu charakteru dieťaťa. Pomáhame dieťaťu rozvíjať svoje schopnosti a prekonávať svoje obmedzenia. Rodina je doménou pre rozvoj a nadobúdanie týchto hodnôt a škola má za úlohu posilňovať činnosť rodičov. Preto v tejto oblasti kladieme veľký dôraz na úzku spoluprácu s rodinou. Výchova v čnostiach znamená vytvárať u človeka sériu postojov a správaní, ktoré mu umožnia konať za seba samého a adekvátne reagovať na sociálne výzvy. Takáto výchova mu má poskytnúť istotu a autonómiu pri prispôsobovaní sa prostrediu a kritické zmýšľanie, ktoré mu pomôže pri rozvíjaní jeho slobody. V rôznych obdobiach jeho pobytu v materskej škole, ale aj doma, stimulujeme jeho správanie tak, aby sa rozvíjali čnosti ako poriadok, poslušnosť, veľkorysosť, práca, spoločenský život, pevnosť charakteru (odvaha), úprimnosť, radosť a rešpektovanie prírody

Ekológia

eko trieda
Stavba eko triedy

Naša škôlka sa pýši obrovským dvorom. Kde sa s deťmi veľmi radi zdržiavame a spoznávame prírodu, rastlinky, chrobáčiky, počasie, a i. Súčasť nášho dvoru tvorí a jedna ekotrieda, ktorá je vybavené stolmi s lavičkami, tabuľami. Je to miesto kde deti a pani učiteľky prepájajú exteriérové a interiérové aktivity do jedného, keďže prístup do ekotriedy je priamo z triedy prvého traktu.